Regulamin cmentarzy komunalnych

Regulamin obowiązujący na cmentarzach komunalnych w Świdwinie:

I. Cmentarz komunalny jest własnością miasta.

  1. Zarząd nad cmentarzem sprawuje w imieniu miasta - Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie.
  2. Cmentarz komunalny jest otwarty dla ludności w godz. 6:00 - 22:00.
  3. Pochówek odbywa się codziennie po uprzednim uzgodnieniu z Zarządcą cmentarza
  4. Formalności związane z pochówkiem i wynajmem domu przedpogrzebowego załatwia Zarządca cmentarza, w godz. 7:00 - 15:00 w dni robocze, w godz. 7:00 - 11:00 w dni wolne od pracy.
  5. Po godzinach urzędowania i w dni świąteczne Zarządca cmentarza pełni całodobowe dyżury nocne.
  6. Miejsce grzebalne wytycza Zarządca cmentarza.
  7. Zarządca cmentarza upoważniony jest do pobierania opłat zgodnie z Uchwałą Rady Miasta za miejsce grzebalne, rezerwacje miejsca grzebalnego i wjazd na cmentarz.

II. Przepisy porządkowe

  1. Ustawianie ławek, płotków itp. może nastąpić wyłącznie po uzgodnieniu z Zarządcą.
  2. Zarządca cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane czynnikami atmosferycznymi, kradzieżami oraz z winy osób trzecich.
  3. Rezerwujący zobowiązany jest do utrzymania w estetycznym stanie miejsca grzebalnego.

Zabrania się:

III. W sprawach nieuregulowanych obowiązuje ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach chowaniu zmarłych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 912 z późniejszymi zmianami).