Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Zapytanie ofertowe - roboty budowlane

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie działając jako Zarządca zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu lokalu komunalnego pod zasiedlenie położonego przy ul. Podgórna 16/3 w Świdwinie”.

Przedmiotem  zapytania ofertowego  jest wykonanie  robót budowlanych polegających na wykonaniu  remontu lokalu komunalnego pod zasiedlenie położonego przy ul. Podgórnej 16 /3  w Świdwinie. Przedmiot zapytania ofertowego wykonać należy  zgodnie ze  sztuką budowlaną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i normami, przedmiarem robót stanowiącym  załącznik nr 3 niniejszego zapytania ofertowego oraz przeprowadzoną przez oferenta wizją lokalną.

Propozycje cenową należy złożyć w terminie do dnia 06.11.2012 r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego tj. w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie przy ul. Armii Krajowej 21, sekretariat.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 06.11.2012 r. do godz. 11:15 w siedzibie zamawiającego, tj. w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ul. Armii Krajowej 21, pokój nr 15 (dział techniczny).

stronawww.png Więcej informacji: zakładka "zapytania ofertowe"

Zapytanie ofertowe - usługi kominiarskie na rok 2013

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Świadczenie usług kominiarskich na gminnym zasobie mieszkaniowym dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie”.

Przedmiotem  zapytania ofertowego  jest  świadczenie usług kominiarskich na budynkach należących do gminnego zasobu mieszkaniowego, których Zarządcą jest Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. Przez usługi kominiarskie będące przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego rozumie się:

  • okresową kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
  • obowiązkowe czyszczenie przewodów kominowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. informuje, że realizacja przedmiotu zapytania ofertowego nastąpi w terminie od 01.01.2013 roku.

Propozycje cenową należy złożyć w terminie do  dnia  09.11.2012r. do godz. 11:00 w siedzibie  Zamawiającego tj. w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie przy ul. Armii Krajowej 21, sekretariat.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 09.11.2012r. do godz. 11:15 w siedzibie zamawiającego, tj. w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ul. Armii Krajowej 21, pokój nr 16 (dział techniczny).

stronawww.png Więcej informacji: zakładka "zapytania ofertowe"

Zbiórka "elektrośmieci"

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie informuje iż w dniach 22.10.2012-31.10.2012 zostanie przeprowadzona bezpłatna zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych (tj. m.in. pralek, lodówek, telewizorów, monitorów, komputerów, kuchenek, radioodbiorników, sprzętu AGD, baterii, akumulatorów, telefonów). Zbiórka tzw. "elektroodpadów" odbywać się będzie na terenie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie przy ulicy Armii Krajowej 21 według następującego harmonogramu:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:00
  • w soboty w godzinach 7:00-15:00


Uwaga! Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2005 Nr 150, poz. 1495 z późn. zm.) do kosza na śmieci nie wolno wrzucać elektroodpadów!

Cały zebrany sprzęt zostanie poddany procesowi recyklingu.

download_32.png Pobierz: ogłoszenie w formie ulotki (Microsoft Word)

Początek sezonu grzewczego

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. prosi o odkręcenie zaworów grzejnikowych do pozycji maksimum celem napełnienia instalacji centralnego ogrzewania wodą.

Nowe umowy zbiorowe

Zakład Usług Komunalnych Sp z o.o. w Świdwinie w związku z opracowaniem nowych wzorów umów o zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, zwraca się z uprzejmą prośbą do naszych odbiorców o przybycie do siedziby spółki przy ul. Armii Krajowej 21 (pokój nr 2) celem podpisania nowych umów. W przypadku braku możliwości przybycia uprzejmie prosimy o skontaktowanie sie z pracownikami Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w celu ustalenia dogodnego sposobu zmiany w/w umowy.

Termin podpisania nowych umów wynikający z decyzji UOKiK obowiązuje do 31 grudnia 2012 roku.

download_32.png Pobierz: Ogłoszenie w formacie PDF

Zbiórka elektrośmieci w sklepie Biedronka

W najbliższy poniedziałek (10. września) w sklepie "Biedronka" przy ulicy Kombatantów Polskich 12 w godzinach 12:00-14:00 odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dla pierwszy dwudziestu osób, którzy wezmą udział w akcji, organizatorzy przygotowali upominki. Partnerami zbiórki są Remondis Electrorecycling oraz Electro-System Organizacja Odzysku.