Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Drugi przetarg na paliwo

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ogłasza drugi przetarg na "sukcesywną dostawę benzyny bezołowiowej Pb95 do pojazdów będących własnością Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie". Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki znajdą Państwo na podstronie "przetargi".

Przetargi

Przetarg na paliwo

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ogłasza przetarg na "sukcesywną dostawę benzyny bezołowiowej Pb95 do pojazdów będących własnością Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie". Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki znajdą Państwo na podstronie "przetargi".

Przetargi

Obowiązek odśnieżania chodników

W związku z opadami śniegu Straż Miejska w Świdwinie przypomina o obowiązku odśnieżania chodników przylegających do granic nieruchomości.

Obowiązek odśnieżania chodnika wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.). Ilekroć w przepisach wskazanej ustawy jest mowa o właścicielach nieruchomości należy rozumieć przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i  osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Właściciele nieruchomości obowiązani są zapewnić utrzymanie czystości i porządku m.in. przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Należy zaznaczyć, że za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy z nieruchomością. 

Źródło: swidwin.pl

Działanie firmy w okresie noworocznym 2015/2016

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie informuje, że w związku z okresem świątecznym, w spółce pełnione będą dyżury:

ADMINISTRATORZY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ (awarie wewnętrzne w zakresie budynków i lokali należących do wspólnot mieszkaniowych):

01.01.2016, 03.01.2016 - KOWALIK AGATA - telefon: 510 038 060,
02.01.2016, 06.01.2016 - OŚNICKA ANETA - telefon: 512 490 143.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI (awarie zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych):

31.12.2015, 02.01.2016, 06.01.2016 - SPYCHALSKI MAREK - telefon: 519 190 735,
01.01.2016, 03.01.2016 - GROMADA BARTOSZ - telefon:  884 377 999.

ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA (akcja "zima"):

KUNSZTOWICZ BOGDAN - telefon: 506 098 381.

Informujemy, że przez cały okres świąteczny funkcjonuje również dyżurny numer telefonu Spółki: 94 365 24 53.

Rozstrzygnięcie przetargu

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie informuje, że w sekcji przetargi zamieszczone zostalo rozstrznięcie sprawy ZUK/PN/1/2015 na dostawę paliwa (oleju napędowego) do zbiornika znajdującego się na terenie siedziby firmy.

Rozstrzygnięcie przetargu