Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Nowe taryfy za wodę i ścieki

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) oraz  Uchwałą Nr VIII/63/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2015 r. od dnia 01.08.2015 r. na terenie miasta Świdwin obowiązują nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. 

Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę od 1. sierpnia 2015 r. do 31. lipca 2016 r.:

Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę
L.p.   TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW  Wyszczególnienie  Cena/stawka  Jednostka miary 
Netto Z VAT
 1.    GRUPA I - gospodarstwa domowe   cena wody 2,46 2,66 zł/m3
stawka abonamentowa 3,96 4,28 zł/miesiąc
stawka opłaty abonamentowej
w lokalach w budynkach wielolokalowych 
2,33 2,52 zł/odczyt 
2.     GRUPA II - pozostali odbiorcy   cena wody 2,46 2,66 zł/m3 
stawka abonamentowa 3,96 4,28 zł/miesiąc 
stawka opłaty abonamentowej
w lokalach w budynkach wielolokalowych 
2,33 2,52 zł/odczyt 

Taryfy zbiorowego odprowadzania ścieków od 1. sierpnia 2015 r. do 31. lipca 2016 r.:
 
Wysokość cen i stawek za odprowadzanie ścieków
L.p. TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka miary
Netto Z VAT
1.  GRUPA I - gospodarstwa domowe  cena ścieków 5,18 5,59 zł/m3
2.  GRUPA II - pozostali odbiorcy cena ścieków 5,33 5,76 zł/m3
 

Taryfy za wodę i ścieki (PDF)

 

Dodatkowe pojemniki

W związku z przygotowaniami do ogłoszenia nowego przetargu na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Świdwin oraz zgłoszeniami mieszkańców o uciążliwości systemu pojemnikowo–workowego na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, mieszkańcy tych nieruchomości mogą zgłaszać chęć wyposażenia ich nieruchomości w dodatkowe pojemniki. W zależności od ilości zgłoszonych chętnych oraz wysokości oszczędności, właściciele nieruchomości sukcesywnie będą wyposażani w dodatkowe pojemniki do gromadzenia odpadów selektywnych, tj. pojemniki na bioodpady oraz plastik/papier/metal. Chęć pozyskania pojemników należy zgłaszać do 15 lipca br. osobiście w pokoju nr 30 Urzędu Miasta, pod nr telefonu 94 364 80 45 lub drogą mailową odpady@swidwin.pl (przy zgłoszeniach drogą mailową należy podać imię i nazwisko właściciela nieruchomości, dokładny adres, rodzaj pojemnika). Pojemniki będą dostarczane do nieruchomości w październiku bieżącego roku.

Źródło: swidwin.pl

Zmiany w odbiorze odpadów dla przedsiębiorców

W dniu 28 maja 2015 r. Rada Miasta Świdwin podjęła uchwałę Nr VII/46/15 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz Uchwałę nr VII/48/15 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Zgodnie z w/w uchwałami od 1 października 2015 roku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zostaną objęte systemem odbierania odpadów komunalnych na zasadach przewidzianych dla nieruchomości zamieszkałych, tj. gmina będzie miała obowiązek zapewnienia odbioru tych odpadów w zamian za uiszczaną co miesiąc opłatę.

W związku z powyższym właściciel nieruchomości (w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399), do dnia 31 lipca 2015 roku, zobowiązany jest złożyć w tut. Urzędzie Miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Wzór deklaracji dostępny jest na stronie internetowejwww.odpady.swidwin.pl, na stronie internetowej Urzędu Miasta www.swidwin.pl w zakładceGospodarka Odpadami oraz w pokoju nr 30 tut. Urzędu.

Deklaracja

Źródło: swidwin.pl

Nowa stawka za odbiór odpadów

Dnia 28 maja 2015 r. Rada Miasta Świdwin podjęła Uchwałę Nr VII/47/15 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości tej opłaty.

Zgodnie z tą uchwałą od 1 lipca (płatność za lipiec do 10-go sierpnia) osoby, które zadeklarowały segregację odpadów komunalnych będą płaciły o „złotówkę” mniej, bo 11 zł za osobę. Bardziej dotkliwa zmiana czeka osoby, które nie zadeklarowały chęci segregacji odpadów. W tym przypadku stawka wynosić będzie 22 zł za osobę.

Zmiana stawki nie wymaga ponownego składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Informacje z tabelami płatności, uwzględniającymi nową stawkę będą wysyłane w lipcu.

Źródło: swidwin.pl

Zmiana zarządcy lokali

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie informuje, że z dniem 1 lipca 2015 roku (środa), Spółka przestaje sprawować zarząd nad lokalami mieszkalnymi wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości stanowiących własność miasta Świdwin. 

Najemcom lokali komunalnych dostarczono książeczki opłat z nowymi indywidualnymi numerami kont, na które powinni od 1 lipca 2015 roku wpłacać należności za najmowany lokal. Na podane konto należy wpłacać również należność za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dot. osób, które należność tą wpłacały w ZUK Sp. z o.o na odrębne konto - książeczkę). W przypadku nieotrzymania nowej książeczki opłat prosimy o kontakt.

Jednocześnie informujemy, że umowy najmu na lokale mieszkalne zawarte z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o nie tracą ważności.

Wszelkie formalności związane z gospodarką mieszkaniową i najmem lokalu można załatwiać w budynku Urzędu Miasta (niski parter) - pokój nr 3 – tel. 94 36 480 50 (m.in. przydział/ zamiana lokalu, sprawy związane z opłatami - odbiór książeczek, windykacja należności, zawarcie/przedłużenie umowy najmu), a sprawy związane z remontami i eksploatacją w pokoju nr 3 a i 4 – tel. 94 36 480 58.

 

Terminy wywozu odpadów wielkogabarytowych - maj 2015

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w nawiązaniu do harmonogramów wywozu odpadów przypomina o terminach wywozu ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH tj. m.in.:
  • mebli - m.in. wersalek, foteli, meblościanek i ich elementów, 
  • zużytych opon, 
  • elektro-śmieci tj. zużytego, zepsutego lub przestarzałego sprzętu elektrycznego i elektronicznego m.in. pralki, lodówki, kuchenki, telewizory, radia, komputery, odkurzacze, telefony, 
  • inne odpady wielkogabarytowe tj. m.in. dywany, chodniki, wykładziny, okna i drzwi bez szyb.
Odpady wielkogabarytowe należy wystawiać w dniu odbioru do godz. 10:00 przed posesję, na chodniku lub w miejscu nieutrudniającym ruchu drogowego i ułatwiającym załadunek sprzętu na pojazdy.
 
Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych z zabudowy jednorodzinnej:
 
DataRejon / ulice
19-20.05.2015 r.   REJON ZATORZE: Szczecińska, Poznańska,
Koszalińska, Bydgoska, Toruńska, Grudziądzka,
Gnieźnieńska, Chełmińska, Krakowska,
Warszawska, Gdańska, Katowicka, Pocztowa,
Opolska, Łąkowa, Wrocławska, Łokietka, Wileńska,
Pomorska
21-22.05.2015 r. REJON ul. ARMII KRAJOWEJ: Armii Krajowej, 
Zawadzkiego, Wiosenna, Zimowa, Słoneczna, 
Pogodna, Jesienna, Różana, Letnia, Tęczowa, 
Królowej Jadwigi
REJON ul. BOLESŁAWA CHROBREGO: Bolesława Chrobrego, 
Osiedle Bol. Chrobrego, Cmentarna, Brawo
REJON ul. POPIEŁUSZKI: Popiełuszki, Emilii 
Gierczak, Reymonta, Kościuszki, Polna
25.05.2015 r. REJON ul. DRAWSKIEJ: Drawska, Podmiejska,
Słowackiego, Broniewskiego, Dobra Rycerskie,
Mickiewicza, Żeromskiego, Sportowa
26.05.2015 r.  REJON ul. 3 MARCA i KOŁOBRZESKIEJKołobrzeska,
Lipowa, Spółdzielcza, 3 Marca, Zduńska, Bat.
Chłopskich
REJON ul. POŁCZYŃSKIEJ:
 Połczyńska, Wiejska,
Spacerowa, Cicha, Spokojna, Dobra, Boczna,
Jarzębinowa
27.05.2015 r. REJON ul. NIEDZIAŁKOWSKIEGO:  
Niedziałkowskiego, Orląt Lwowskich, Nowomiejska,
Podgórna
28.05.2015 r.  REJON ul. PARKOWEJ: Parkowa, Tuwima, Norwida,
Reja, Nowa, Fredry, Nałkowskiej, Kochanowskiego,
Konopnickiej, Dąbrowskiej, Sienkiewicza,
Kombatantów Polskich, Wojska Polskiego, Miła

Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych z zabudowy śródmiejskiej:
 
DataRejon / ulice
19-20.05.2015 r. . Łąkowa, Łokietka, Niedziałkowskiego, Poznańska, Szczecińska
21-22.05.2015 r.  Armii Krajowej, Bolesława Chrobrego, Cmentarna, Emilii Gierczak, Polna, Popiełuszki, Reymonta, Zawadzkiego
25.05.2015 r.  Broniewskiego, Drawska, Kombatantów Polskich, Mickiewicza, Podmiejska, Słowackiego
26.05.2015 r.  Kołobrzeska, Lipowa, Połczyńska, Wojska Polskiego
27.05.2015 r. 3 Marca, 3 Marca od ul. Kościuszki, Batalionów Chłopskich, Kościuszki, Lekarska, Nowomiejska, Plac Jana Pawła II, Podgórna, Podwale, Zduńska

Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych z zabudowy wielorodzinnej:
 
DataRejon / ulice
19-20.05.2015 r.   Katowicka, Niedziałkowskiego, Ogrodowa Poznańska, Szczecińska
21-22.05.2015 r.  Armii Krajowej, Plac Lotników, Popiełuszki
25.05.2015 r.   Drawska, Kombatantów Polskich, Piłsudskiego, Sportowa
26.05.2015 r. Wojska Polskiego
27.05.2015 r.  1 Maja 16-17, 3 Marca 7-9, Cmentarna 6-6A, Kościuszki, Krzywoustego, Lekarska, Łączna, Mieszka I, Nowomiejska, Podgórna, Słowiańska 4-8, Wenedów, Zduńska
28.05.2015 r.   Miła, Parkowa
29.05.2015 r.   OSIEDLE WOJSKOWE: Gagarina, Lotnicza,
Szturmowców, Tałdykina, Żwirki i Wigury

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych - zabudowa jednorodzinna - maj 2015 r.

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych - zabudowa śródmiejska - maj 2015 r.

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych - zabudowa wielorodzinna - maj 2015 r.