Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Obowiązek odśnieżania chodników

W związku z opadami śniegu Straż Miejska w Świdwinie przypomina o obowiązku odśnieżania chodników przylegających do granic nieruchomości.

Obowiązek odśnieżania chodnika wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.). Ilekroć w przepisach wskazanej ustawy jest mowa o właścicielach nieruchomości należy rozumieć przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i  osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Właściciele nieruchomości obowiązani są zapewnić utrzymanie czystości i porządku m.in. przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Należy zaznaczyć, że za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy z nieruchomością. 

Źródło: swidwin.pl