Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Informacja z sesji otwarcia kopert

Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości, o której mowa w art.11 ust.8 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) pn.: „Dostawa paliwa płynnego (olej napędowy) do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie”.

Sygnatura sprawy: ZP/PN/1/2016
Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 354941 z dnia 30.11.2016 r.

Uwaga! Wykonawcy, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązani są do złożenia informacji o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli ofertę w postępowaniu, w oparciu o informacje z otwarcia ofert. Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni liczonych od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert. Treść oświadczenia została zawarta w załączniku nr 6 do SIWZ.

Szczegółowe informacje z dokumencie poniżej.

Informacja z sesji otwarcia kopert w postępowaniu (PDF)