Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Platforma zakupowa ZUK Świdwin

Izba gospodarcza Wodociągi Polskie

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Wyszukiwarka

Zmiany w sposobie odbioru odpadów komunalnych

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.  w Świdwinie, w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną i ogłoszonym w związku z tym stanem epidemii na terenie Polski, spowodowanym pojawieniem się wirusa  SARS-CoV-2
i przypadków wywołanej nim choroby COVID-19 oraz z uwagi na podyktowane powyższymi okolicznościami nadzwyczajne działania podejmowane przez organy państwa, a także uwzględniając zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, informujemy, że ZUK Sp. z o.o. wprowadza nowe procedury, których celem jest ograniczanie sytuacji potencjalnie zagrażających zdrowiu naszych  pracowników oraz mieszkańców na czas trwania epidemii.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 30 marca 2020r. do odwołania :

  1. Odbierane będą wyłącznie odpady wystawione przed nieruchomość.

Ze względów na konieczność zachowania wszelkich środków ostrożności, pracownicy nie będą wchodzić na teren posesji, nie będą otwierać furtek, bram i wiat śmietnikowych. Odbiorowi podlegać będą wyłącznie odpady przygotowane do odbioru tj. takie, których odbiór możliwy jest bez konieczności wchodzenia na posesje, dotykania jakichkolwiek elementów (np. klamki, uchwyty, gałki, przyciski) innych niż pojemniki i worki z odpadami komunalnymi.
Zwracamy uwagę, że nasi pracownicy pracując każdego dnia w terenie, przemieszczając się na znaczne odległości i odwiedzając liczne miejsca (w tym miejsca użyteczności publicznej oraz posesje zamieszkiwane przez osoby objęte kwarantanną lub dozorem sanitarnym) mogą stanowić źródło zagrożenia dla mieszkańców. Dotykanie w/w elementów stanowi także zagrożenie dla naszych pracowników, w związku z tym konieczne jest podjęcie nadzwyczajnych środków zapobiegawczych, chroniących zarówno pracowników jak
i mieszkańców.

  1. Zmianie mogą ulec godziny dokonywania odbioru odpadów, w związku z tym zachodzi konieczność przygotowanie odpadów do odbioru w dniu poprzedzającym dzień odbioru.

W związku z koniecznością zapewnienia ciągłości świadczenia planujemy ograniczyć liczbę osób do wykonywania usługi odbioru, a także podyktowaną wytycznymi Państwowej Inspekcji Sanitarnej zmianą organizacji pracy (np. wdrożoną procedurą dezynfekcji kabin pojazdów, kontroli temperatury ciała pracowników, ograniczenie  liczby osób korzystających w tym samym czasie z szatni, ograniczenie liczby osób przebywających w tym samym czasie w pomieszczaniach podczas codziennej odprawy itp.) konieczne będzie zastosowanie odmiennego niż dotychczas rozkładu czasu pracy pracowników Spółki.
W związku z powyższym odbiór odpadów może odbywać się od godzin wczesnoporannych do godzin wieczornych.

  1. Zmianie ulega procedura reklamacyjna.

Wszelkie reklamacje dotyczące braku odbioru odpadów będą realizowane poprzez odbiór odpadów w kolejnym terminie wynikającym z harmonogramu.

  1. Ograniczone zostaną czynności kontrolne.

Kontrola jakości segregacji będzie odbywała się wyłącznie poprzez powierzchowne sprawdzanie zawartości pojemnika/worka. Worki z odpadami nie będą rozrywane w celu sprawdzenia ich zawartości. Wobec tego zwracam się z prośbą o rzetelne segregowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Zwracamy uwagę, że nasi pracownicy nie mogą zastosować się do wytycznych rozporządzenia i „pozostać w domu”, ani też wykonywać swojej pracy „zdalnie”, z uwagi na specyfikę świadczonych usług. Każdego dnia, pomimo ryzyka i lęku o zdrowie własne i swoich bliskich, wykonują pracę w terenie, narażając się na szereg niebezpieczeństw. Szczególna dbałość w zakresie ochrony zdrowia pracowników odbierających odpady komunalne wynika z wysokiego ryzyka na jakie pracownicy są narażeni oraz z troski o to byśmy, mimo trudnych okoliczności, mogli zachować ciągłość usług. Ochrona pracowników wykonujących tak istotne zadanie jakim jest odbiór i transport odpadów, stanowi w obecnej sytuacji priorytet w kontekście możliwości utrzymania bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Miasta Świdwin.

Brak rygorystycznych procedur i niefrasobliwość prowadząca do zakażenia choćby jednej osoby wśród licznego personelu, może doprowadzić do paraliżu całego przedsiębiorstwa i braku możliwości odbioru odpadów wytwarzanych przez mieszkańców miasta.

Dlatego zwracamy się z prośbą o daleko idącą współpracę w zakresie wdrożenia i stosowania opisanych powyżej procedur oraz informowania mieszkańców o wprowadzonych zasadach dotyczących odbioru odpadów.

 

Tomasz Hajdasz
Prezes Zarządu
Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.