Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Zbiórka makulatury - konkurs

Burmistrz Miasta Świdwin ogłasza konkurs na zbiórkę makulatury dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.Konkurs trwa od 1 stycznia do 31 maja 2012 roku. Uczniowie mogą dostarczać makulaturę do punktów zbiórki zorganizowanych w szkołach, do których uczęszczają. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży makulatury zostaną wpłacone na konto rady rodziców.
Oceny konkursu dokona komisja powołana przez Burmistrza Miasta Świdwin. Przewidziano atrakcyjne nagrody dla szkół, a także dla trzech klas z każdej szkoły, które zbiorą największą ilość makulatury. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 22 czerwca 2012 roku.

W dalszej części – regulamin konkursu.

stronawww.png Źródło: swidwin.pl

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu zbioru makulatury zwanego dalej „konkursem", jest Burmistrz Miasta Świdwin.
2. Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych i gimnazjum, dla których miasto Świdwin pełni rolę organu prowadzącego.
3. Celem konkursu jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży szkolnej- pozyskanie makulatury jako surowca do wtórnego wykorzystania w wyniku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
4. Konkurs trwa od dnia 01 stycznia 2012 roku do 31 maja 2012 roku.
5. Dokumentem stwierdzającym ilość zebranej makulatury jest potwierdzone przez dyrektora szkoły zestawienie przez szkoły ilości zebranej makulatury oraz z załączonymi dowodami skupu wystawionymi przez przedsiębiorcę zajmującego się zbieraniem i odzyskiem makulatury..
Zestawienie wraz z dowodami skupu obejmuje czas od 01 stycznia 2012 roku do 31 maja 2012 roku. Wpłaty środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży makulatury dokonuje się na konto rady rodziców poszczególnych szkół.
6. Dokumentację zbioru makulatury określoną w pkt.5 należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Świdwin do dnia 06 czerwca 2012 roku.
7. Oceny konkursu dokona komisja powołana przez Burmistrza Miasta Świdwin.
8. W konkursie nagrodzone zostaną szkoły a także po 3 klasy z każdej szkoły, które zbiorą największą ilość makulatury. Wysokość nagród będzie uzależniona od ilości zebranej makulatury.
Fundatorem nagród dla szkół jest Burmistrz Miasta Świdwin, a dla klas rady rodziców poszczególnych szkół.
9. Transport makulatury do punktu skupu zabezpieczy Zakład Usług Komunalnych w Świdwinie i Urząd Miasta Świdwin.
10. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi do dnia 22 czerwca 2012 roku.