Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Platforma zakupowa ZUK Świdwin

Izba gospodarcza Wodociągi Polskie

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Wyszukiwarka

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała nr III/14/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Świdwin.

Na podstawie art. 19 ust. 5 z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1152, poz. 1629) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) uchwala się, co następuje:

§1. Przyjmuje się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Świdwin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdwin.

§3. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc uchwała nr XXXVIII/297/06 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków"(Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 53, poz. 1002 z dnia 14 kwietnia 2006 r.)

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Załącznik do uchwały nr III/14/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 grudnia 2018 r.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE MIASTA ŚWIDWIN

Rozdział 1.
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§1. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obciążają obowiązki:

 • 1) obowiązek zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostawy wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem nie niższej niż przewidzianej w wydanym na podstawie art.7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2018 r.,   poz. 1202            ,poz.!276,poz. 1496,poz. 1669) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz.1422, zm. z 2017 r. poz.2285) określającym przeciętne normy zużycia wody oraz dostarczenia wody pod odpowiednim ciśnieniem nie mniejszym niż 0,05 MPa (0,5 bara) i nie większym niż 0,6 MPa (6 barów) na wylocie zaworu głównego za wodomierzem głównym. Wymóg zapewnienia dostaw pod odpowiednim ciśnieniem dotyczy wyłącznie dostaw wody z sieci,
 • 2) obowiązek zapewnienia ciągłości dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz należytej jakości dostarczanej wody zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • 3) obowiązek prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody.

§2. 1. Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

2. Dopuszczalne zanieczyszczenie ścieków przemysłowych oraz warunki ich wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych reguluje rozporządzenie Ministra Budownictwa z 14 lipca 2006 roku w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1657).

§3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do regularnego informowania Burmistrza Miasta Świdwin o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie rzadziej niż raz na koniec każdego kwartału.

Rozdział 2.
Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§4. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z Odbiorcą, którego nieruchomość zostanie przyłączona do sieci, jeżeli wystąpi on z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z art. 6 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018 r., poz. 1152).

2. Umowa winna w szczególności zawierać postanowienia określone w art. 6 ust. 3 ustawy wymienionej w § 4 ust. 1 oraz wskazywać miejsca publikacji Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

3. W umowach dotyczących odprowadzania ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzenia, o którym mowa w § 2 ust. 2.

4. Z odbiorcami korzystającymi zarówno z usług zaopatrzenia w wodę, jak i usług odprowadzania ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może zawrzeć jedną umowę o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków.

§5. 1. Odbiorca usług składa do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego pisemny wniosek o zawarcie umowy na dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków po uzyskaniu odbioru technicznego przyłącza zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci, a w przypadku zmiany Odbiorcy usługi bez konieczności zmiany pozostałych warunków świadczenia usług, niezwłocznie po jej wystąpieniu.

2. Ponowne przyłączenie do sieci, po wcześniejszym odcięciu dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, następuje po złożeniu przez Odbiorcę wniosku o zawarcie umowy.

3. W przypadku odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego z powodu nie uiszczenia zaległych należności wniosek Odbiorcy o zawarcie umowy jest uwzględniany po spłacie zadłużenia.

4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku, przedkłada Odbiorcy do podpisu umowę o dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków.

Rozdział 3.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach.

§6. 1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług na zasadach i według cen i stawek określonych w taryfie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązujących na terenie Miasta.

2. Okresy rozliczeniowe określa umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.

3. Należność za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyn taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.

4. Zmiana taryfy w trakcie obowiązywania umowy o zaopatrzenie w wodę lub/i odprowadzanie ścieków nie powoduje konieczności zmiany umowy. W tym przypadku Przedsiębiorstwo obciąża Odbiorcę usług według nowych cen i stawek opłat od dnia wejścia w życie taryfy.

5. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości pobranej wody lub ilości pobranej wody pomniejszonej o ilość wody bezpowrotnie zużytej. W takich przypadkach, w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość wody bezpowrotnie zużytej uwzględnia się wyłącznie, gdy wielkość zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług, a jego stan zostanie przekazany Przedsiębiorstwu w terminie wskazanym w umowie.

6. Podstawą obciążenia Odbiorcy usług należnościami za usługi dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków świadczone przez Przedsiębiorstwo jest wystawienie faktury VAT.

7. W przypadku zawarcia umów z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy, z uwzględnieniem sposobu rozliczeń różnicy wynikającej pomiędzy odczytem na wodomierzu głównym a sumą odczytów z wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody.

Rozdział 4.
Warunki przyłączania do sieci

§7. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek o przyłączenie i określenie warunków przyłączenia, zwanych dalej „warunkami przyłączenia” złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.

2. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:

 • a) dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy,
 • b) adres podłączanej nieruchomości,
 • c) rodzaj podłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne),
 • d) formę, termin i sposób płatności za podłączenie,
 • e) dane wykonawcy,
 • f) datę i podpis wnioskodawcy.

§8. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od złożenia wniosku.

2. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich wydania.

3. Warunki przyłączenia określają:

 • a) miejsce i sposób przyłączenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy,
 • b) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody,
 • c) miejsce zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków,
 • d)dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków,
 • e) termin ważności warunków przyłączenia.

§9. Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może nastąpić po spełnieniu warunków przyłączenia, o których mowa w § 8.

§10. 1. Warunki przyłączenia stanowią podstawę do realizacji prac projektowych oraz budowlano-montażowych.

2. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

Rozdział 5.
Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§11. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo odmówić przyłączenia do sieci w przypadku braku wystarczających mocy produkcyjnych oraz niewystarczających warunków technicznych uniemożliwiających realizację usługi.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeśli przyłącze zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

3. Poziom dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych w poszczególnych latach wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego opracowane na podstawie studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdwin oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 6.
Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne odbioru wykonywanego przyłącza

§12. 1. Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie końcowego protokołu odbioru technicznego według zasad określonych w warunkach przyłączenia.

2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać:

 • a) datę odbioru,
 • b) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przyłącza (rodzaju: wodociągowe, kanalizacyjne), średnicy, materiałów i długości,
 • c) rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,
 • d) skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika,
 • e) adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie,
 • f) podpisy członków komisji.

3. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy.

Rozdział 7.
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§13. O przewidywanych i planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne powinno poinformować Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty, wywieszając informacje na drzwiach budynków objętych przerwą w dostawie wody, na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem.

§14. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorcę o jego lokalizacji i warunkach korzystania. Jeżeli zastępczy punkt poboru wody będzie się znajdował powyżej 0,5 km od miejsca awarii wówczas woda dostarczana będzie za pomocą beczkowozów w rejon objęty przerwą w dostawie wody.

Rozdział 8.
Standardy obsługi odbiorców usług, sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji dotyczących zakłóceń w dostawie wody i odprowadzania ścieków

§15. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne winno zapewnić Odbiorcom należyty poziom usługi.

§16. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do udzielenia na żądanie Odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi, a przede wszystkim informacji objętych regulaminem oraz zawartych w taryfie.

§17. W przypadku stwierdzenia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne lub organ Inspekcji Sanitarnej obniżenia jakości wody Odbiorcy przysługuje upust na zasadach określonych w umowie.

§18. 1. W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej zobowiązującymi przepisami lub przerw w dostawach wody, Odbiorca usług może złożyć pisemną reklamację w terminie do 5 dni od dnia, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi, albo od dnia, w którym usługa została wykonana lub miała być wykonana.

2. Reklamacja może zostać wniesiona także w innych niż wymienione w ust. 1 przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

3. Reklamacja powinna zawierać:

 • a) imię i nazwisko, albo nazwę lub firmę oraz adres (siedzibę) Odbiorcy,
 • b) przedmiot reklamacji,
 • c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
 • d) zgłoszenia roszczenia o odszkodowanie,
 • e) numer i datę umowy,
 • f) podpis Odbiorcy.

4. Zgłoszona reklamacja wymaga zaewidencjonowania w rejestrze reklamacji przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

5. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak niż 14 dni od dnia jej wniesienia.

6. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udziela odpowiedzi na reklamacje w formie pisemnej. Odpowiedź winna zawierać:

 • a) nazwę przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,
 • b) powołanie podstawy prawnej,
 • c) rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji,
 • d) pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie,
 • e) podpis upoważnionego pracownika reprezentującego przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, z podaniem zajmowanego stanowiska.

7. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części odpowiedź na reklamację winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

8. W przypadku uwzględnienia reklamacji przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne powiadamia Odbiorcę o wyniku rozpatrzenia, a także o wysokości i formie wypłaty przyznanego odszkodowania lub należności.

9. Zaliczenie odszkodowania lub należności na poczet przyszłych należności może nastąpić jedynie na wniosek Odbiorcy usług.

Rozdział 9.
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§19. 1. Woda do celów przeciwpożarowych dla obiektów jest dostępna przede wszystkim z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.

2. Uprawnionym do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego upoważniona jest Straż Pożarna.

§20. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Świdwin a przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.

§21. 1. Ilość wody pobranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalona na podstawie pisemnej informacji składanych przez jednostkę Straży Pożarnej w umownie ustalonych okresach.

2. Należności za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe reguluje Miasto Świdwin.

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe

§22. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne zobowiązane jest do udostępnienia na żądanie Odbiorcy niniejszego Regulaminu.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 19 ust. I ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków rada na podstawie projektów regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, zawiadamiając o tym przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Konieczność uchwalenia nowego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta Świdwin wynika z faktu licznych zmian w prawodawstwie i orzecznictwie. W okresie od uchwalenia poprzedniego Regulaminu część zapisów Regulaminu stała się nieaktualna.

W dniu 11 maja 2018 r. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Świdwinie złożył projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta Świdwin. Dnia 27 czerwca 2018 r. Rada Miasta Świdwin podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Świdwin w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

Wody Polskie zaopiniowały pozytywnie projekt regulaminu, lecz wniosły uwagi, które zostały uwzględnione w treści przedmiotowego regulaminu.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

Uchwała nr III/14/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Świdwin [PDF]