Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Opłata za odpady komunalne wnoszona przez najemców

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie informuje i przypomina, iż w związku z wejściem w życie tzw. "ustawy śmieciowej", a także w jej konwekwencji uchwały Rady Miasta Świdwin nr XXIV/187/12 z dnia 30.11.2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty, opłatę w wysokości 12 złotych brutto za osobę, należy uiszczać na dedykowane w tym celu konto. Druki przelewu za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień zostały Państwu dostarczone pod koniec lipca wraz z zawiadomieniem. Przypominamy także, iż w związku z zaistniałymi zmianami, zmniejszeniu uległ czynsz za lokale mieszkalne, gdyż odliczona została od kwoty bazowej stawka za odbiór śmieci.

UWAGA: powyższa informacja dotyczy wyłącznie najemców lokali komunalnych.

Harmonogram odbioru surowców wtórnych

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie informuje, że odbiór surowców wtórnych oraz szkła z posesji prywatnych oraz domów jednorodzinnych, na terenie miasta Świdwin odbędzie się w następujących terminach:
MiesiącSurowce wtórne (plastiki, makulatura)Szkło
lipiec 30.07.2013 r. 31.07.2013 r.
sierpień 27.08.2013 r. 28.08.2013 r.
wrzesień 24.09.2013 r. 25.09.2013 r.

Nowe wyniki badań jakości wody

Zaktualizowane zostały wyniki jakości wody dostarczanej przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Pomiar odbył się w trzech stacjach uzdatniania wody (tzw. SUWach) - ul. Popiełuszki, ul. Szczecińska, ul. Wojska Polskiego. Nigdzie nie nastąpiło przekroczenie dopuszczalnych wartości. Z wynikami badań mogą się Państwo zapoznać pod poniższym odnośnikiem.

stronawww.png Zobacz: jakość wody (lipiec 2013 r.)

Nowe taryfy za wodę i ścieki

Rada miasta Świdwin przyjęła w dniu 26. czerwca 2013 roku uchwałę nr XXX/249/13 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zmianie uległy stawki z taryf grupowych odbiorców I i II a także stawki abonamentowe na zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Stawki za odprowadzenie ścieków pozostały bez zmian. Nowe stawki zaczną obowiązywać od 1. sierpnia bieżącego roku. Szczegóły mogą Państwo znaleźć na podstronie z taryfami.
Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę
L.p. TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka miary
Netto Z VAT
1. GRUPA I - gospodarstwa domowe cena wody 2,42 2,61 zł/m3
stawka abonamentowa 3,87 4,18 zł/miesiąc
stawka opłaty abonamentowej
w lokalach w budynkach wielolokalowych
2,28 2,46 zł/odczyt
2. GRUPA II - pozostali odbiorcy cena wody 2,42 2,61 zł/m3
stawka abonamentowa 3,87 4,18 zł/miesiąc
stawka opłaty abonamentowej
w lokalach w budynkach wielolokalowych
2,28 2,46 zł/odczyt

stronawww.png Zobacz: taryfy zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków
Attach.png Pobierz: uchwała nr XXX/249/13
Attach.pngPobierz: taryfy w formie pliku PDF

Segregacja odpadów wg ministerstwa środowiska

W  związku  z  zapytaniami  ze  strony  właścicieli  nieruchomości  odnośnie  ustalonych w gminach zasad segregowania odpadów komunalnych, Ministerstwo Środowiska wyraziło swoje stanowisko w oparciu o tzw. ustawę śmieciową. Główne  cele  ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  to  przede  wszystkim upowszechnienie  prowadzenia  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych  „u  źródła”, zmniejszenie  ilości  składowanych  odpadów  komunalnych  poprzez  m.in.  zapewnienie powstania  odpowiednich  instalacji  do  odzysku  lub  unieszkodliwiania  odpadów komunalnych.

Ze stanowiskiem Ministerstwa Środowiska mogą Państwo zapoznać się w poniższym pliku.

Arrow2 - Down.pngPobierz: stanowisko ministerstwa środowiska  w związku z ustalonymi zasadami segregowania odpadów(PDF)