Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Platforma zakupowa ZUK Świdwin

Izba gospodarcza Wodociągi Polskie

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Wyszukiwarka

Nowości na stronie internetowej

Szanowni Klienci, w odpowiedzi na Państwa oczekiwania i próby poszukiwania informacji, na stronie dodane zostałe istotne dla Państwa informacje. W zakładce "ZOM" na górze strony dodany został nowy, aktualny cennik usług komunalnych. Zaktualizowane zostały wyniki badań wody – aktualne badania z 11. lutego bieżącego roku zastąpiły te z 16. lipca ubiegłego roku. Dodatkowo zmieniliśmy metodologię prezentowania Państwu danych o jakości wody. Dane przedstawione zostały w tabeli ze znacznie większą ilością informacji. W dziale z plikami zapraszamy do zapoznania się z nowododanymi dokumentami: (zakładka regulaminy) regulamin wymiany stolarki okiennej i drzwiowejregulamin posesji; (zakładka cenniki) cennik usług komunalnych; (zakładka dokumenty): zarządzenie w sprawie zwrotu należności za remontzarządzenie w sprawie zwrotu należności za podłogępełnomocnictwo do głosowania nad uchwałami,

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Świdwinie ogłasza przetarg na wykonanie robót budowlanych (etap I) w zakresie przebudowy budynku mieszkalnego nr 4A przy ulicy Poznańskiej.

W ramach pierwszego etapu inwestycji wykonane zostanie: przyłącze kanalizacyjne do budynku mieszkalnego wraz z rozprowadzeniem sieci do wszystkich projektowanych lokali mieszkalnych w budynku i zakończenie jej w pierwszym punkcie korkiem bądź zaślepką tj. w ramach wskazanej części prac nie uwzględnia się pełnego rozprowadzenia instalacji w lokalach mieszkalnych z wyłączeniem lokali objętych pełną przebudową w ramach niniejszego postępowania (tj. lokal nr 5, 10 i 11).

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.05.2013, godzina 10:00, miejsce: Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Armii Krajowej 21, 78-300 Świdwin – sekretariat.

Więcej informacji znajdą Państwo na podstronie: przetargi oraz w serwisie BIP naszej firmy. Mogą się Państwo kontaktować także przez maila: przetargi@zuk-swidwin.com.pl.

Tymczasowa zmiana harmonogramu wywozu odpadów

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Świdwinie informuje, że w związku z okresem świątecznym stałe odpady komunalne z zabudowy jednorodzinnej w miesiącu maju 2013 roku odbierane będą w terminach:
 
L.p.RejonTermin odbioru przez ZUK
1.  "Rejon wtorkowy" oraz osiedle Parkowa 30.04.2013 (wtorek)
2.  "Rejon piątkowy" - ulice Cmentarna, Bolesława Chrobrego, Osiedle Chrobrego 04.05.2013 (sobota)

Powyższe zmiany mają charakter tymczasowy. Harmonogram powróci do pierwotnej wersji po upływie okresu świątecznego.

Informacje nt. umów o wywóz odpadów

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Świdwinie informuje wszystkich swoich klientów, posiadających umowy na odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, że Spółka nie wymaga indywidualnego pisemnego wypowiadania umów na świadczenie powyższych usług.

Wskazana umowa podlega unieważnieniu automatycznie z dniem 1.07.2013 roku wraz z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391). Zgodnie z artykułem 6d wskazanej ustawy, świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych przejmie przedsiębiorca wyłoniony w drodze postępowania przetargowego.

Arrow2 - Down.png Pobierz: informacja w postaci pliku PDF

Przedłużony okres obowiązywania taryf

Rada miasta Świdwin na wniosek Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o., uchwałą nr XXVII/225/13, przedłużyła okres obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Dotychczasowy cennik będzie obowiązywał według wyżej wymienionej uchwały do 31. lipca 2013 roku. Przypominamy, że w zakładce "ZWiK" u góry strony, mogą państwo znaleźć obowiązujące cenniki i taryfy w tym zakresie.

download_32.png Pobierz: uchwała rady miasta Świdwin XXVII/225/13 (PDF)
stronawww.png Zobacz: taryfy zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków

Zmiany zasad wykupu lokali mieszkalnych

Przypominamy, iż Rada Miasta Świdwin zmieniła zasady wykupu najmowanych lokali. Skróceniu uległ czas przydzielania bonifikaty. Według obecnie obowiązującej uchwały, Burmistrz Miasta Świdwin może udzielić bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal i budynek mieszkalny tylko do 31. grudnia 2013 roku. Tym samym wykup mieszkań z bonifikatą do 95% udzielaną przez Burmistrza Miasta Świdwin możliwy jest wyłącznie do końca bieżącego roku. Poniżej znajdą Państwo treść uchwały Rady Miasta Świdwin w tej sprawie.

Szczegółowych informacji udziela Zakład Usług Komunalnych w jednostce: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM) pod numerem telefonu 94 365 23 56, a także Urząd Miasta Świdwin.

download_32.png Pobierz: uchwała nr XXVI/218/13