Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Wyszukiwarka

Bezpieczna komunikacja z serwisem poprzez HTTPS

Od dziś tj. 4 sierpnia 2018 r. cała Państwa komunikacja ze stroną Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie jest szyfrowana. Do tej pory szyfrowaniem objęty był system informacji lokalowej - Websil. Obecnie również podstawowa strona, jak i serwis Wirtualny Cmentarz, dba o Państwa bezpieczeństwo i prywatność. O statusie połączenia świadczy zielona kłódka przy pasku adresu przeglądarki. Do szyfrowania komunikacji wykorzystywany jest 256-bitowy protokół TLS 1.2. Życzymy Państwu przyjemnego korzystania z serwisu!

Tymczasowa zmiana godzin odbioru odpadów

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie informuje, że w dniach 12.07.2018 r.- 17.07.2018 r. (dni robocze) w trakcie odbioru odpadów od mieszkańców miasta realizowana jest usługa mycia pojemników przystosowaną do tego celu myjko-śmieciarką. W związku z powyższym zawiadamiamy, że mogą nastąpić przesunięcia w zakresie godziny odbioru odpadów tj. pojemniki opróżniane będą w godz. 7:00 – 22:00.

Reasumując, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców wystawiających samodzielnie pojemniki do odbioru (zabudowa jednorodzinna) o pozostawienie ich poza posesją w terminach przewidzianych w harmonogramie wywozu aż do momentu ich opróżnienia i umycia.

Awaria SUW Szczecińska

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie informuje, że w związku z awarią jednej ze studnia zasilającej Stację Uzdatniania Wody przy ul. Szczecińskiej i związanej z tym zmianą rejonów zasilania przez SUW przy ul. Wojska Polskiego oraz SUW przy ul. Popiełuszki w godz. od 18:00 do 22:00 może nastąpić spadek ciśnienia wody w sieci oraz okresowy przerwy w dostawie wody na terenie miasta Świdwina. 

Przewidywalny termin usunięcia awarii do 22.06.2018 r. Za utrudnienia przepraszamy.

Kurtyna wodna ponownie działa

Podobnie jak w poprzednich latach, również i w tym roku mieszkańcy Świdwina mają okazję ochłodzić się podczas letnich dni. Instalacja rozpyla chłodną wodę, która pozwala się orzeźwić oraz schłodzić rozgrzany organizm. Kurtyna zamontowana jest przy fontannie na Placu Konstytucji 3 Maja. Po raz pierwszy zainstalowana została w lipcu 2014 roku. Jej zakup sfinansował Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów - przypomnienie

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie przypomina, iż od kwietnia 2015 roku przy ulicy Kombatantów Polskich 5 (teren MEC, na przeciwko sklepu Intermarche) funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zorganizowany przez Urząd Miasta Świdwin. Punkt zbiera urządzenia i przedmioty problematyczne, których nie można wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady komunalne. Przy korzystaniu z punktu, niezbędne będzie okazanie dokumentu tożsamości w celu stwierdzenia miejsca zamieszkania na terenie gminy miejskiej Świdwin. Mieszkańcy miasta Świdwin mogą w punkcie oddać bezpłatnie:

 • odpady budowlane i remontowe (max 100 kg/miesiąc),
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony*,
 • przeterminowane leki,
 • odpady zielone,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • szkło,
 • tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, papier i makulatura.

* - opony pochodzące z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli; opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (w ilości 1 kompletu od samochodu osobowego 1 raz na rok na gospodarstwo domowe)

Godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: 

 • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – 9.00–17.00
 • sobota – 7.00–15.00

Więcej informacji na stronie internetowej: http://odpady.swidwin.pl, pod numerem telefonu 94 364 80 27 oraz u pracownika PSZOK.

Większa dokładność przy sortowaniu śmieci oraz korzystanie z PSZOK jako miejsca przyjmowania odpadów problematycznych, pozwala zachować czystość w naszym otoczeniu. 

Więcej informacji: odpady.swidwin.pl

Regulamin funkcjonowania PSZOK

Ochrona danych osobowych - RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz art. 14 ust. 1-2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w skrócie RODO, Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. w Świdwinie, zwany dalej Zakładem informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. w Świdwinie, ul. Armii Krajowej 21, 78-300 Świdwin, którego reprezentantem jest prezes zarządu spółki.
 2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, który reprezentuje Administratora w kwestiach związanych przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się za pośrednictwem konta poczty elektronicznej pod adresem: iod@zuk-swidwin.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora: Inspektor Ochrony Danych, Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. w Świdwinie, ul. Armii Krajowej 21, 78-300 Świdwin.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
 • 6 ust. 1 pkt. b RODO (podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą), przy czym w celach związanych z zatrudnieniem koniecznym i zasadnym będzie przetwarzanie przez Administratora danych szczególnych kategorii w zakresie wynikającym w szczególności z prawa pracy.
 • 6 ust. 1 c RODO (wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) wyłącznie w celu realizacji zadań Zakładu określonych przepisami prawa, w szczególności realizacja obowiązków związanych z profilem działalności instytucji, a także wystawianie faktur i dokumentów księgowych i podatkowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom podejmującym czynności windykacyjne na rzecz Zakładu, wykonującym obsługę informatyczną Zakładu, inkasentom pobierającym opłaty za usługi świadczone przez Zakład na Pani/ Pana rzecz. Poza tym dane osobowe mogą być udostępnione tylko i wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa regulujących ich działalność. Przykładem takich podmiotów są min. Sądy Powszechne, Prokuratura, Policja itp. Udostępnienie danych osobowych w takich przypadkach odbywa się na pisemny wniosek.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą przez Administratora przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Zakładowi oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych)
 3. Według stanu prawnego na dzień 25 maja 2018 r. tj. na dzień rozpoczęcia stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO ma Pani/Pan prawo do:
 • Dostępu do swoich danych osobowych.
 • Sprostowania swoich danych osobowych.
 • Wniesienia skargi odnośnie nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego.
 • Usunięcia, ograniczenia lub wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Przenoszenia danych, uzyskania kopi danych osobowych.
 1. Działalność Zakładu Usług Komunalnych jako jednostki zajmującej się zbiorowym zaopatrywaniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków oraz obsługą komunalnej gospodarki mieszkaniowej opiera się na przepisach prawa. Wyrażenie przez Panią/ Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub realizacji innych usług świadczonych przez Zakład.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

W trosce o jak najwyższe standardy przetwarzania Państwa danych osobowych, w trosce o przejrzystość polityki prywatności i ochrony tych danych, mają Państwo wgląd do powyższej klauzuli przez cały czas poprzez menu główne "Ochrona danych osobowych" znajdujący się w lewej części strony.