Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

II zapytanie ofertowe - sprzedaż samochodu Star 29

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ze względu na fakt, że żadna cena ofertowa nie przekroczyła ceny wywoławczej w I zapytaniu ofertowym na sprzedaż samochodu specjalistycznego marki STAR 29, postanowił unieważnić postępowanie.

Ogłoszone zostało II zapytanie ofertowe na sprzedaż samochodu specjalnego marki STAR 29. Termin składania ofert upływa dnia 14.03.2016 r. o godzinie 10:00. Cena wywoławcza: 4100,00 złotych brutto.

Więcej informacji w zakładce "zapytania ofertowe".

Zapytania ofertowe

Sprzedaż samochodu Star 29

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ogłasza I zapytanie ofertowe na sprzedaż samochodu specjalnego marki STAR 29. Termin składania ofert upływa 1 marca 2016 roku o godzinie 10:00. Więcej szczegółów znajdą Państwo na podstronie "zapytania ofertowe". 

Zapytania ofertowe

Drugi przetarg na paliwo

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ogłasza drugi przetarg na "sukcesywną dostawę benzyny bezołowiowej Pb95 do pojazdów będących własnością Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie". Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki znajdą Państwo na podstronie "przetargi".

Przetargi

Przetarg na paliwo

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ogłasza przetarg na "sukcesywną dostawę benzyny bezołowiowej Pb95 do pojazdów będących własnością Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie". Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki znajdą Państwo na podstronie "przetargi".

Przetargi

Obowiązek odśnieżania chodników

W związku z opadami śniegu Straż Miejska w Świdwinie przypomina o obowiązku odśnieżania chodników przylegających do granic nieruchomości.

Obowiązek odśnieżania chodnika wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.). Ilekroć w przepisach wskazanej ustawy jest mowa o właścicielach nieruchomości należy rozumieć przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i  osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Właściciele nieruchomości obowiązani są zapewnić utrzymanie czystości i porządku m.in. przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Należy zaznaczyć, że za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy z nieruchomością. 

Źródło: swidwin.pl

Działanie firmy w okresie noworocznym 2015/2016

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie informuje, że w związku z okresem świątecznym, w spółce pełnione będą dyżury:

ADMINISTRATORZY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ (awarie wewnętrzne w zakresie budynków i lokali należących do wspólnot mieszkaniowych):

01.01.2016, 03.01.2016 - KOWALIK AGATA - telefon: 510 038 060,
02.01.2016, 06.01.2016 - OŚNICKA ANETA - telefon: 512 490 143.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI (awarie zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych):

31.12.2015, 02.01.2016, 06.01.2016 - SPYCHALSKI MAREK - telefon: 519 190 735,
01.01.2016, 03.01.2016 - GROMADA BARTOSZ - telefon:  884 377 999.

ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA (akcja "zima"):

KUNSZTOWICZ BOGDAN - telefon: 506 098 381.

Informujemy, że przez cały okres świąteczny funkcjonuje również dyżurny numer telefonu Spółki: 94 365 24 53.