Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Wyszukiwarka

Ochrona danych osobowych - RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz art. 14 ust. 1-2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w skrócie RODO, Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. w Świdwinie, zwany dalej Zakładem informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. w Świdwinie, ul. Armii Krajowej 21, 78-300 Świdwin, którego reprezentantem jest prezes zarządu spółki.
 2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, który reprezentuje Administratora w kwestiach związanych przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się za pośrednictwem konta poczty elektronicznej pod adresem: iod@zuk-swidwin.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora: Inspektor Ochrony Danych, Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. w Świdwinie, ul. Armii Krajowej 21, 78-300 Świdwin.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
 • 6 ust. 1 pkt. b RODO (podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą), przy czym w celach związanych z zatrudnieniem koniecznym i zasadnym będzie przetwarzanie przez Administratora danych szczególnych kategorii w zakresie wynikającym w szczególności z prawa pracy.
 • 6 ust. 1 c RODO (wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) wyłącznie w celu realizacji zadań Zakładu określonych przepisami prawa, w szczególności realizacja obowiązków związanych z profilem działalności instytucji, a także wystawianie faktur i dokumentów księgowych i podatkowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom podejmującym czynności windykacyjne na rzecz Zakładu, wykonującym obsługę informatyczną Zakładu, inkasentom pobierającym opłaty za usługi świadczone przez Zakład na Pani/ Pana rzecz. Poza tym dane osobowe mogą być udostępnione tylko i wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa regulujących ich działalność. Przykładem takich podmiotów są min. Sądy Powszechne, Prokuratura, Policja itp. Udostępnienie danych osobowych w takich przypadkach odbywa się na pisemny wniosek.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą przez Administratora przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Zakładowi oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych)
 3. Według stanu prawnego na dzień 25 maja 2018 r. tj. na dzień rozpoczęcia stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO ma Pani/Pan prawo do:
 • Dostępu do swoich danych osobowych.
 • Sprostowania swoich danych osobowych.
 • Wniesienia skargi odnośnie nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego.
 • Usunięcia, ograniczenia lub wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Przenoszenia danych, uzyskania kopi danych osobowych.
 1. Działalność Zakładu Usług Komunalnych jako jednostki zajmującej się zbiorowym zaopatrywaniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków oraz obsługą komunalnej gospodarki mieszkaniowej opiera się na przepisach prawa. Wyrażenie przez Panią/ Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub realizacji innych usług świadczonych przez Zakład.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

W trosce o jak najwyższe standardy przetwarzania Państwa danych osobowych, w trosce o przejrzystość polityki prywatności i ochrony tych danych, mają Państwo wgląd do powyższej klauzuli przez cały czas poprzez menu główne "Ochrona danych osobowych" znajdujący się w lewej części strony.

Nowe taryfy za wodę i ścieki

Decyzją z dnia 10 maja 2018 r., Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Zakład Usług  Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie o zatwierdzenie taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie swojego działania w obrębie gminy Świdwin na okres trzech lat, zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Usług Komunalnych w Świdwinie.

Taryfy obowiązywać będą od 7 czerwca 2018 r. Wysokość cen i stawek za dostarczaną wodę:

Okres od 1 do 12 miesiąca
Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę
L.p.   TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW  Wyszczególnienie  Cena/stawka  Jednostka miary 
Netto Z VAT
 1.    GRUPA I - gospodarstwa domowe   cena wody 2,58 2,79 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej 3,37 3,64 zł/miesiąc
stawka opłaty za odczyt i rozliczenie w lokalach w budynkach wielolokalowych 3,55 3,83 zł/odczyt 
2.     GRUPA II - pozostali odbiorcy   cena wody 2,58 2,79 zł/m3 
stawka abonamentowa 3,37 3,64 zł/miesiąc

Wysokość cen i stawek za odprowadzane ścieki:

Okres od 1 do 12 miesiąca
Wysokość cen i stawek za odprowadzane ścieki
L.p.   TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW  Wyszczególnienie  Cena/stawka  Jednostka miary 
Netto Z VAT
 1.    GRUPA I - gospodarstwa domowe   cena ścieków 5,52 5,96 zł/m3
2.     GRUPA II - pozostali odbiorcy   cena ścieków 5,52 5,96 zł/m3 

Tabele na pozostały okres obowiązywania taryf, w dalszej części newsa, jak również na dedykowanej podstronie w menu "Woda i ścieki (ZWiK) - Taryfy za wodę i ścieki".

Decyzja PGW Wody Polskie w sprawie taryf [PDF]

Taryfy za wodę i ścieki

Czytaj więcej: Nowe taryfy za wodę i ścieki

Wirtualny Cmentarz z usługami

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie przypomina, iż mogą Państwo korzystać z serwisu Wirtualny Cmentarz przygotowany do lokalizacji grobów Państwa bliskich. Serwis pozwala poznać podstawowe dane na temat zmarłej osoby oraz lokalizację grobu wraz ze zdjęciem. Udostępnionych zdjęć jest około 7100 i będą one sukcesywnie aktualizowane i uzupełniane. Serwis obejmuje dane z obu cmentarzy komunalnych przy ul. ks. J. Popiełuszki oraz ul. Kombatantów Polskich.

Od kilku tygodni posiadają Państwo możliwość zamawiania usług cmentarnych dla grobów. Po wyszukaniu danego grobu, w części szczegółowej wyświetla się przycisk umożliwiający przejście do formularza zamówienia usługi. Usługa ułatwia dbanie o groby najbliższych osobom mieszkającym daleko od Świdwina. Obecnie mogą Państwo zamówić sprzątanie grobu, usuwanie pokrywy śnieżnej w okresie zimowym, zapalenie znicza, postawienie przygotowanego stroika. Opis świadczonych usług znajdą Państwo pod tym adresem

Wirtualny Cmentarz

Zamów usługę - link bezpośredni

Wirtualny Cmentarz - przerwa w dostępie

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie informuje, że w związku z pracami nad rozszerzeniem funkcjonalności systemu Wirtualnego Cmentarza, nastąpi przerwa w dostępie do serwisu. Problemy z dostępem do serwisu potrwają maksymalnie do niedzieli. Nowa wersja serwisu zaoferuje Państwu nowe funkcjonalności w zakresie bardziej szczegółowej informacji graficznej i bardziej rozwiniętej obsługi usług cmentarnych. Za utrudnienia przepraszamy!

Wywóz odpadów wielkogabarytowych - marzec 2018 r.

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w nawiązaniu do harmonogramów wywozu odpadów przypomina o terminach wywozu ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH tj. m.in.:
 • mebli - m.in. wersalek, foteli, meblościanek i ich elementów, 
 • zużytych opon, 
 • elektro-śmieci tj. zużytego, zepsutego lub przestarzałego sprzętu elektrycznego i elektronicznego m.in. pralki, lodówki, kuchenki, telewizory, radia, komputery, odkurzacze, telefony, 
 • inne odpady wielkogabarytowe tj. m.in. dywany, chodniki, wykładziny, okna i drzwi bez szyb.
Odpady wielkogabarytowe należy wystawiać w dniu odbioru do godz. 7:00 przed posesję, na chodniku lub w miejscu nieutrudniającym ruchu drogowego i ułatwiającym załadunek sprzętu na pojazdy. ODPADY WIELKOGABARYTOWE NALEŻY WYSTAWIĆ NAJWCZEŚNIEJ NA 1 DZIEŃ PRZED PLANOWANYM TERMINEM ODBIORU WYNIKAJĄCYM Z HARMONOGRAMU.
 
UWAGA – w sytuacji znacznej ilości odpadów wielkogabarytowych przekazywanych przez mieszkańców do odbioru mogą występować czasowe opóźnienia w terminach wywozu w/w odpadów. W nawiązaniu do powyższego wskazujemy, iż pracownicy Spółki dołożą wszelkich starań, aby wszystkie odpady wielkogabarytowe przekazane przez mieszkańców w odpowiednim terminie zostały odebrane. 
 
Data wywozu Rejon / ulice

1-2.03.2018 r.
(czwartek-piątek) 

Armii Krajowej, Deszczowa -jednorodzinna, Wiosenna, Zimowa, Słoneczna, Pogodna, Jesienna, Różana, Letnia, Tęczowa, Królowej Jadwigi,
Brzozowa
6-7.03.2018 r.
(wtorek-środa) 
Armii Krajowej 22, Bolesława Chrobrego, Deszczowa- śródmieście, Osiedle Bolesława Chrobrego, Cmentarna, Brawo, Emilii Gierczak, Kościuszki, Polna, Popiełuszki, Reymonta, Plac Lotników,
8-9.03.2018 r.
(czwartek-piątek) 
Niedziałkowskiego, Nowomiejska, Ogrodowa, Orląt Lwowskich, Podgórna, Bydgoska, Chełmińska, Gdańska, Gnieźnieńska, Grudziądzka, Katowicka, Koszalińska, Krakowska, Łąkowa, Łokietka, Opolska, Pocztowa, Pomorska, Poznańska, Szczecińska, Toruńska, Warszawska, Wileńska, Wrocławska, Sopocka
12-13.03.2018 r.
(poniedziałek-wtorek) 
Drawska, Podmiejska, Słowackiego, Broniewskiego, Dobra Rycerskie, Mickiewicza, Żeromskiego, Zielone Wzgórze, Sportowa, Piłsudskiego
15-16.03.2018 r.
(czwartek- piątek) 
1 Maja, Lekarska, Nowomiejska, Jana Pawła II, Podgórna, Podwale, Polna, Krzywoustego, Łączna, Słowiańska, Mieszka I, Wenedów
19-20.03.2018 r.
(poniedziałek-wtorek) 
3 Marca, Kołobrzeska, Batalionów Chłopskich, Spółdzielcza, Lipowa, Zduńska, Połczyńska, Boczna, Cicha, Dobra, Jarzębinowa, Spacerowa, Spokojna, Wiejska
21-22.03.2018 r.
(środa-czwartek) 
Parkowa, Dąbrowskiej, Fredry, Kochanowskiego, Kombatantów Polskich, Konopnickiej, Miła, Nałkowskiej, Norwida, Nowa, Reja, Sienkiewicza, Tuwima, Wojska Polskiego
23, 26.03.2018 r.
(piątek, poniedziałek) 
Gagarina, Lotnicza, Lotników, Szturmowców, gen. J. Bartoszcze, Żwirki i Wigury