Zakład Usług Komunalnych ogłasza nabór na stanowiska: Referent ds. administracji ZOM

Wymagania rekrutacyjne:

• Średnie lub wyższe wykształcenie (mile widziane kierunki: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, gospodarka odpadami i pokrewne)

• preferowane doświadczenie na samodzielnym stanowisku w pokrewnym dziale

• znajomość i umiejętność posługiwania się systemem BDO

• znajomość przepisów prawa w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska

• czynne prawo jazdy Kat. B

• znajomość oprogramowania Microsoft Office w szczególności biegła obsługa programu Excel

• dyspozycyjność, rzetelność, dyskrecja i zaangażowanie

• wysoka kultura osobista

• umiejętności komunikacyjne i interpersonalne

• zaangażowanie i umiejętność samodzielnej pracy pod presją czasu

• kreatywność, komunikatywność i odpowiedzialność

• umiejętność pracy w zespole

• odpowiedzialność – dyscyplina wewnętrzna

Zakres obowiązków:

• Ustalanie planu pracy na każdy dzień, 

• Prowadzenie spraw związanych z odbiorem i transportem odpadów komunalnych tj. prowadzenie sprawozdawczości, ewidencja ilościowa odpadów komunalnych, sporządzanie raportów o nieprawidłowościach w odbierze odpadów, zakup i wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady, prowadzenie spraw związanych z flotą pojazdów (bieżące naprawy, awarie, rejestracja, przeglądy), kontrola nad prawidłową realizacją zapisów umowy na odbiór i transport odpadów, czynności wynikające z zawartej umowy: tj. plan pracy na okres obowiązywania umowy, przygotowanie harmonogramów odbioru odpadów, mycia pojemników, odbioru odpadów wielkogabarytowych.

• Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie związanym z odbiorem nieczystości płynnych;

• Prowadzenie spraw związanych z realizacją usługi zamiatania placów, ulic i chodników;

• Prowadzenie spraw związanych z realizacją usługi „akcja zima” tj. pozostawanie w gotowości do podjęcia działań zmierzających do zminimalizowania uciążliwych skutków atmosferycznych, tj. opady śniegu, gołoledź, ewidencja czasu pracy sprzętu, organizacja pracy i dyżurów pracowników oddelegowanych do obsługi „akcji zima”.

• Obliczanie wynagrodzeń pracowników.

• Tworzenie harmonogramów pracy dozorców, harmonogramów dyżurów w przypadku awarii na terenie miasta (WUKO, Beczka).

• Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników.

• Przygotowanie dokumentacji na potrzeby sprawozdań finansowych.

• Prowadzenie ewidencji środków trwałych.

• Rozliczenia zużycia paliwa dla pojazdów i urządzeń pozostających na wyposażeniu  spółce.

• Bieżąca obsługa interesantów.

• Przyjmowanie telefonicznych zgłoszeń/zleceń.

• Fakturowanie, sprzedaż miesięczna ogólnozakładowa.

• Tworzenie kalkulacji.

• Praca nad rozwojem zakładu oczyszczania miasta.

Termin składania CV trwa do 22.02.2024r.