Zakład Usług Komunalnych ogłasza nabór na stanowisko: Technolog oczyszczalni ścieków

Wymagania rekrutacyjne:

 1. Niezbędne:
 2. wyższe wykształcenie (mile widziane kierunki: technologia wody i odpadów, ochrona środowiska, inżynieria sanitarna, komunalna lub pokrewne)
 3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
 5. Dodatkowe:
 6. uprawnienia branżowe mile widziane
 7. znajomość specyfiki działania spółek wodociągowo-kanalizacyjnych
 8. znajomość ustaw: o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

prawo wodne, prawo budowlane, prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach

 • preferowane doświadczenie na samodzielnym stanowisku
 • wiedza z zakresu technologii i analityki oczyszczania ścieków, procesów oczyszczalni ścieków oraz przepisów i aktów prawnych w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń
 • umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych
 • prawo jazdy kategorii „B”
 • dyspozycyjność, rzetelność, dyskrecja i zaangażowanie
 • wysoka kultura osobista
 • umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
 • umiejętności planowania i organizacji
 • zaangażowanie i umiejętność samodzielnej pracy pod presją czasu
 • świadomość kosztowa
 • umiejętność pracy w zespole
 • odpowiedzialność – dyscyplina wewnętrzna

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie nadzoru technologicznego nad pracą oczyszczalni ścieków polegającego na analizowaniu skuteczności pracy oczyszczalni, udzielaniu wytycznych dotyczących bieżącej eksploatacji, zaleceń dotyczących długofalowej pracy oczyszczalni
 • Codzienna bezpośrednia kontrola poprawności pracy oczyszczalni ścieków i urządzeń technologicznych
 • Analizowanie bieżącej i okresowej sprawozdawczości oczyszczalni ścieków z jej działania dla organów zewnętrznych, to jest m.in. dla Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska, Wód Polskich, Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Dozoru Technicznego i innych
 • bieżące zgłaszanie konieczności dokonania przeglądu, konserwacji i napraw urządzeń będących na obiekcie oraz sprawowanie nadzoru nad naprawami i konserwacją wyposażenia oczyszczalni ścieków
 • Zgłaszanie konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań ścieków i osadów ściekowych wraz z podaniem ich zakresu
 • Nadzorowanie pracy pracowników i ustalanie podziału zadań należących do zakresu działania pionu obsługi oczyszczalni ścieków
 • współpraca z organami administracji publicznej w zakresie pracy oczyszczalni ścieków

TERMIN SKŁADANIA CV: 12.12.2023r. do godz. 13.00