Cmentarze

Wirtualny cmentarz

Regulamin cmentarzy

Opłaty za groby

Usługi cmentarne

Najczęściej zadawane pytania

Jakie dokumenty są potrzebne do zorganizowania pogrzebu?

Podstawą do zorganizowania pogrzebu jest przedstawienie dwóch dokumentów:

  1. karta zgonu – wydaje lekarz orzekający zgon,
  2. akt zgonu – wydaje Urząd Stanu Cywilnego – w gminie, gdzie nastąpił zgon.
Co to jest zasiłek pogrzebowy i komu jest wypłacany?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:


1. osoby mającej ustalone prawo do emerytury lub renty,
2. osoby mającej ustalone prawo do emerytury pomostowej,
3. ubezpieczonego, w tym ubezpieczonego z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
4. osoby mającej ustalone prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
5. osoby, która zmarła w okresie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
6. członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 1-4
7. osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
8. cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych pobierającej świadczenie pieniężne,
9. osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,
10. członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 9,
11. osoby pobierającej rentę socjalną,
12. osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
13. osoby pobierającej rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
14. członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 13.dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka,Członkami rodziny są:

  • wnuki i rodzeństwo,
  • małżonek (wdowa i wdowiec),
  • rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu.
Zasiłek pogrzebowy przysługuje także pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.

Jaka jest wysokość zasiłku pogrzebowego?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu. Od 1 marca 2011 r. zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 4.000 złotych.

Czy istnieje możliwość rozłożenia płatności za grób na raty?

Wszystkie groby ziemne i murowane pojedyncze, mające ponad 20 lat mogą zostać zlikwidowane, jeśli nie są opłacone na kolejnych 20 lat. (Ustawa z 31 stycznia 1959r. O CMENTARZACH I CHOWANIU ZMARŁYCH z późniejszymi zmianami).

W celu dokonania opłaty za ponowienie prawa do grobu należy zgłosić się do Zarządcy Cmentarza po fakturę.

Jest możliwość rozłożenia opłaty na dwie, trzy, cztery lub maksymalnie na 6 rat.

Chcąc opłacić grób w ratach należy zwrócić się na piśmie do Zarządcy Cmentarzy Komunalnych. Pismo powinno zawierać adres i nr tel. płatnika, nazwisko, imię i datę zgonu osoby pochowanej w grobie, który zamierzamy opłacać, stopień pokrewieństwa. Należy też określić ilość rat oraz termin rozpoczęcia wpłat.

Na każdą ratę Zarządca wystawia osobną fakturę w odstępach jednomiesięcznych, którą należy opłacić w wyznaczonym terminie. Opłatę uważa się za dokonaną po wpłaceniu pełnej należności. Bank PEKAO S.A. przy ul. Połczyńskiej przyjmuje opłaty bez prowizji.

Czy są wolne miejsca na cmentarzu komunalnych przy ul. Popiełuszki w Świdwinie?

Na Cmentarzu przy ul. Popiełuszki wolnych miejsc nie ma. Pochówki odbywają się w miejscach zarezerwowanych wcześniej (na 20 lat) oraz w grobach rodzinnych np. głębinowych. Pochówki odbywają się też w grobach opłaconych mających ponad 20 lat. O pochówku w takim grobie decyduje osoba, która dokonała opłaty.