Regulamin cmentarzy komunalnych

UCHWAŁA NR VIII/42/19
RADY MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie Miasta Świdwin.

Na podstawie art. 7 us. 1 pkt 13, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) Rada Miasta Świdwin uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie Miasta Świdwin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdwin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Monika Stępniak

Regulamin
korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie miasta Świdwin

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa zasady korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie miasta Świdwin, to jest:

 1. cmentarza komunalnego przy ul. ks Jerzego Popiełuszki,
 2. cmentarza komunalnego przy ul. Kombatantów Polskich.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. miejscu grzebalnym -należy przez to rozumieć miejsce wyznaczone na cmentarzu do urządzenia grobu lub odzyskane w wyniku ekshumacji i likwidacji grobu,
 2. grobie – należy przez to rozumieć miejsce grzebalne, w którym spoczywa osoba zmarła lub miejsce udostępnione przez zarządcę cmentarza do pogrzebu na podstawie aktu zgonu,
 3. miejscu rezerwowanym – należy przez to rozumieć miejsce grzebalne udostępnione za życia osobom, dla których jest przeznaczone,
 4. założycielu grobu – należy przez to rozumieć osobę, która jako pierwsza zawarła umowę z zarządcą cmentarza i opłaciła miejsce grzebalne,
 5. dysponencie grobu – należy przez to rozumieć założyciela grobu lub inną osobę uprawnioną do podejmowania decyzji dotyczących zarezerwowanego i opłaconego miejsca grzebalnego w oparciu o przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
 6. dysponencie wszystkich miejsc grzebalnych – należy przez to rozumieć Zakład Usług Komunalnych Sp. z 0.0. jako zarządcę cmentarzy komunalnych w Świdwinie.

§ 3. 1. Na cmentarzach czynnych urządza się:

 1. groby ziemne,
 2. groby murowane,
 3. groby urnowe.

2. Groby ziemne i murowane urządza się jako:

 1. groby pojedyncze – przeznaczone do pomieszczenia jednej trumny bądź urny,
 2. groby piętrowe – przeznaczone do pomieszczenia dwóch trumien ułożonych piętrowo,
 3. groby wielournowe – przeznaczone do pomieszczenia kilku urn,
 4. katakumby – przeznaczone do pochowania kilku trumien bądź urn.

3. Prochy po kremacji mogą być również składane w istniejących grobach ziemnych i murowanych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Rozdział II.
Warunki i zasady udostępniania oraz rozporządzania miejscami grzebalnymi

§ 4. 1. Na cmentarzach komunalnych przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz przy ul. Kombatantów Polskich udostępnianie istniejących miejsc grzebalnych i miejsc dostępnych w wyniku wygaśnięcia prawa do grobu i jego likwidacji następuje zgodnie ze wskazaniami zarządcy.

2. Przekazanie miejsca pod grób i wyznaczenie lokalizacji grobu odbywa się na podstawie wizji lokalnej pracownika administracji cmentarza oraz przedstawiciela rodziny zmarłego na podstawie PROTOKOŁU LOKALIZACJI I PRZEKAZANIA PLACU POD GRÓB (załącznik nr 1).

3. Postawienie ławki przy grobie wymaga każdorazowo zgody zarządcy cmentarza, która może być udzielona po złożeniu WNIOSKU O ZGODĘ NA USTAWIENIE ŁAWKI PRZY GROBIE (załącznik nr 2).

4. Posadzenie krzewów w obrębie przejścia między grobami wymaga każdorazowo zgody zarządcy cmentarza, która może być udzielona po złożeniu WNIOSKU O ZGODĘ NA POSADZENIE KRZEWÓW PRZY GROBIE (załącznik nr 3).

§ 5. 1. Przydział miejsca grzebalnego następuje po przedłożeniu dokumentów potwierdzających zgon.

2. Zarządca cmentarzy może zarządzić komisyjny przegląd grobów starszych niż 20 lat, co do których nie wniesiono zastrzeżeń ani nie uiszczono ponownej opłaty w celu przeprowadzenia kwalifikacji do ponownego udostępnienia.

3. Z prac komisji, o której mowa w ust. 2, sporządza się stosowne protokoły.

4. Ponowne udostępnienie grobu winno być poprzedzone informacją umieszczona na grobie bądź na tablicy ogłoszeń na cmentarzu, na co najmniej 6 miesięcy przed ponownym użyciem go do pochówku.

§6. 1. Pochowanie kolejnych zwłok bądź urny w grobie pojedynczym nie powoduje przekształcenia go w grób piętrowy bądź rodzinny.

§ 7. 1. Dysponent grobu uprawniony jest do podejmowania decyzji dotyczących grobu, dotyczących w szczególności jego użycia do kolejnych pochówków, utrzymania lub likwidacji.

2. Miejsce po ekshumacji przechodzi do dyspozycji zarządcy cmentarza. Po przeprowadzeniu ekshumacji osobie, która opłaciła miejsce grzebalne, przysługuje – na jej wniosek – zwrot niewykorzystanej części opłaty.

§8. 1. Prawo dysponowania miejscem rezerwowanym ma osoba, która zawarła umowę dotyczącą tego miejsca i je opłaciła.

2. Miejsce rezerwowane przeznaczone jest do pochowania zwłok określonej osoby wskazanej przez dysponenta.

§ 9. 1. Pogrzeby odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 15:00. W szczególnych przypadkach zarządca cmentarza może wyrazić zgodę na przeprowadzenie ceremonii pogrzebowej winnych dniach lub godzinach.

2. Do określenia terminu pogrzebu przyjmuje się godzinę wskazującą czas wprowadzenia konduktu pogrzebowego na cmentarz lub rozpoczęcie ceremonii pogrzebowej w kaplicy cmentarnej, bezpośrednio przed wyprowadzeniem zwłok do miejsca pochówku.

3. Cmentarz komunalny jest czynny:

 • w okresie od 1 kwietnia do 30 września w godzinach od 7:00 do 22:00;
 • w okresie od 1 października do 31 marca w godzinach od 8:00 do 18:00. W dniach 31 października do 2 listopada cmentarze czynne są całą dobę.

4. Wszystkie sprawy związane z pochówkiem zwłok, jak też inne sprawy związane z działalnością cmentarza załatwiane są w Biurze Zarządcy Cmentarzy – Zakład Usług Komunalnych Sp z 0.0. ul. Armii Krajowej 21 w Świdwinie w dniach i godzinach urzędowania.

§ 10. Kopanie grobów i otwieranie grobowców może się odbywać wyłącznie za zgodą zarządcy cmentarza w sposób gwarantujący odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie wykopu.

§ 11. Do pochówków szczątków ludzkich stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu dotyczące pochówków zwłok.

Rozdział III.
Zasady dotyczące utrzymania porządku.

§ 12. 1. Na terenie cmentarzy należy zachować spokój i powagę.

2. Osoby przebywające na terenie cmentarzy komunalnych zobowiązane są do stosowania się do zaleceń i informacji zarządcy cmentarza umieszczonych na tablicach informacyjnych.

3. Zabrania się przebywania na terenie cmentarzy poza godzinami ich otwarcia.

4. Zarządca cmentarza może – ze względu na trudne warunki atmosferyczne – czasowo ograniczyć możliwość przebywania na cmentarzu.

5.Zabrania się wprowadzania na teren cmentarzy zwierząt z wyjątkiem przypadków wynikających z przepisów szczególnych.

6. Dysponent grobu zobowiązany jest do utrzymania go w czystości i porządku wraz z terenem bezpośrednio przyległym do grobu.

7. Wjazd na teren cmentarza komunalnego pojazdem silnikowym możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu zarządcy cmentarza i uiszczeniu opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

8. Prowadzenie na terenie cmentarza prac kamieniarskich, pogrzebowych lub innych związanych z postawieniem nagrobka oraz zagospodarowaniem terenu wokół grobu wymaga wcześniejszego zgłoszenia i uzyskania zgody zarządcy cmentarza.

Rozdział IV.
Postanowienia końcowe

§13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ma zastosowanie ustawa 23 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U.z 2017 r. poz.912 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. z 2008 r. Nr 48, poz. 284).

Pliki do pobrania