Organizacja spółki

Zgromadzenie wspólników


Właścicielem Spółki jest Miasto Świdwin

Kompetencje:

 1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i sprawozdania rocznego działalności Spółki za rok obrachunkowy,
 2. Podejmowanie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków,
 3. Podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat,
 4. Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia, dzierżawy przedsiębiorstwa spółki lub części przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania, a także nabywania, zbywania lub obciążania nieruchomości oraz udziałów w innych podmiotach gospodarczych,
 5. Tworzenie i likwidacja oddziałów spółki,
 6. Ustalanie zasad wynagradzania członków rady nadzorczej i zarządu,
 7. Uchwalanie rocznych planów ekonomiczno – finansowych spółki oraz tworzenie i przeznaczenie funduszy spółki,
 8. Powoływanie rewidenta księgowego do weryfikacji sprawozdania finansowego spółki, jeżeli w wyznaczonym terminie nie dokona tego rada nadzorcza,
 9. Powoływanie i odwoływanie członków zarządu i rady  nadzorczej,
 10. Zatwierdzanie regulaminu rady nadzorczej i zarządu.

Rada nadzorcza 

Skład:

 • Przewodniczący – Maria Niska
 • Zastępca przewodniczącego – Krystyna Wojnicka
 • Sekretarz – Dorota Chałat

Kompetencje:

 1. Sprawowanie stałej kontroli nad działalnością spółki,
 2. Badanie sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy,
 3. Badanie sprawozdanie zarządu spółki oraz wniosku zarządu, co do podziału zysku i pokrycia strat,
 4. Składanie wobec zgromadzenia wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania ksiąg rachunkowych przeprowadzonych kontroli,
 5. Stawianie wniosków na zgromadzeniu wspólników o udzielenie zarządowi spółki pokwitowania,
 6. Zawieszanie członków zarządu z ważnych powodów,
 7. Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania.

Zarząd spółki 

Zarząd Spółki – reprezentacja jednoosobowa Prezes Zarządu – Artur Ziemba.

Kompetencje:

 1. Zarząd kieruje działalnością spółki,
 2. Reprezentuje ją w sądzie oraz poza sądem,
 3. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest prezes spółki,
 4. Do kompetencji zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do właściwości pozostałych władz spółki,
 5. Zarząd działa na podstawie regulaminu określonego przez zgromadzenie wspólników.

Zarząd powołał prokurentów. Prokurę łączną pełnią:

 • Małgorzata Ratke (st. insp. ds. ochrony środowiska, inwestycji i technologii),
 • Marek Spychalski (kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji).

Kapitały własne spółki: – kapitał zakładowy wynosi 13 282 000 zł i podzielony jest na 13 282 udziałów po 1.000 złotych.

Schemat organizacyjny