Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

UCHWAŁA NR XLIV/300/22
RADY MIASTA ŚWIDWIN z dnia 30 marca 2022 r.
w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” obowiązującego na terenie Miasta Świdwin

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 i 583) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), po zaopiniowaniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, uchwala się, co następuje:

§1. Przyjmuje się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Świdwin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdwin.

§3. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc Uchwała Nr 111/14/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków” (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 669)

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik do uchwały nr XLIV300/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 marca 2022 r.
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE MIASTA ŚWIDWIN

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego oraz odbiorców usług na terenie Gminy Miasta Świdwin.

§2. 1. Użyte w regulaminie określenia wynikają z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028), zwaną dalej ustawą.

 1. Użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisać znaczenie jakie nadają im akty prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawa.

Rozdział 2.
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjnew zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§3. Przedsiębiorstwo wodociągowo — kanalizacyjne obciążają obowiązki:

 1. zapewnienia odbiorcy usług dostawę wody przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ilości nie mniejszej niż 0,5 m3 na dobę,
 2. zapewnienia ciągłości dostaw wody, z zastrzeżeniem uzasadnionych wyjątków określonych w Regulaminie,
 3. w przypadku dostarczania wody z posiadanej sieci wodociągowej, zapewnienie dostaw wody pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0,05 MPa (0,5 bara) i nie większym niż 0,6 MPa (6 barów), mierzonym u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym, zainstalowanym na przyłączu wodociągowym,
 4. prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości dostarczanej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 5. zapewnienia przyjęcia do posiadanej sieci kanalizacyjnej ścieków wprowadzanych przez odbiorców usług, w ilości nie mniejszej niż 0,5 m3 na dobę,
 6. zapewnienia ciągłych odbiorów ścieków o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami i obowiązującą umową o odprowadzanie ścieków,
 7. wydawania warunków technicznych niezbędnych do podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz uzgodnienia przedłożonej przez inwestora dokumentacji technicznej w tym zakresie,
 8. poniesienia kosztów: nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego u odbiorcy usług,
 9. prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości dostarczanej wody,
 10. prowadzenia regularnej kontroli urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych posiadanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne,
 11. zapewnienia należytych warunków odbioru ścieków od odbiorców oraz zapewnienia jakości oczyszczonych i odprowadzanych ścieków z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, w szczególności poprzez regularne prowadzenie kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków,
 12. dokonywania napraw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy będących w jego posiadaniu,
 13. udzielania odbiorcom informacji dotyczących zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków zgodnie z S 15 pkt 2 regulaminu,
 14. zapewnienia zastępczego punktu poboru wody na zasadach określonych w S 15 pkt 3 regulaminu,
 15. zapewnienia budowy oraz modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu i posiadanych środków finansowych,
 16. informowania o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w formie i trybie określonym przepisami ustawy,
 17. na pisemny wniosek odbiorcy usług zlecanie wykonania ekspertyzy wodomierza głównego przez Okręgowy Urząd Miar w celu sprawdzenia prawidłowości wskazań i w przypadku stwierdzenia przez ten Urząd jego wadliwego działania, ponieść koszty ekspertyzy i wymiany,
 18. udostępnienia w swojej siedzibie i na stronie internetowej wzoru wniosku o zawarcie umowy.

§4. W zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma prawo:

 1. przeprowadzania kontroli prawidłowości realizacji robót zgodnie z warunkami przyłączania do sieci,
 2. przeprowadzania kontroli technicznego stanu przyłącza w czasie jego użytkowania,
 3. wymagać przed ostatecznym uruchomieniem przyłącza przedstawienia przez inwestora dokumentów stwierdzających wykonanie nowego obiektu zgodnie z przepisami prawa budowlanego i przepisów sanitarnych,
 4. przeprowadzenia kontroli: ilości i jakości oprowadzanych ścieków, w tym ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych,
 5. ograniczenia lub wstrzymania świadczenia usług bez zawiadamiania odbiorców usług z powodu:
  1. nagłej awarii sieci uniemożliwiającej prowadzenie zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków,
  2. potrzeby zwiększenia dopływu wody do celów przeciwpożarowych,
  3. przerwy w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych,
  4. zanieczyszczenia wody na ujęciu w sposób niebezpieczny dla życia i zdrowia,
  5. działania siły wyższej.

Rozdział 3.
Prawa i obowiązki odbiorcy usług

§5. Odbiorca usług ma obowiązek:

 1. wykorzystywać pobraną wodę w celach określonych w umowie i warunkach przyłączenia nieruchomości do sieci;
 2. korzystać z przyłącza wodociągowego i instalacji wodociągowej w sposób uniemożliwiający „stępowanie zakłóceń w funkcjonowaniu sieci, a w szczególności eliminować możliwości wystąpienia skażenia wody w sieci, w tym wskutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, jak również utrzymywać urządzenia będące w jego posiadaniu w należytym stanie;
 3. ponosić koszty zakupu wodomierza głównego, a także koszty jego demontażu i ponownego montażu w przypadku stwierdzenia, że jego uszkodzenie nastąpiło z winy odbiorcy usług;
 4. prawidłowo utrzymywać i zabezpieczać wodomierz główny (łącznie z pomieszczeniem przewidzianym do lokalizacji wodomierza głównego) oraz pozostałe wodomierze i urządzenia pomiarowe służące do rozliczeń z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, a także zapewnić łatwy dostęp do tych przyrządów;
 5. ponieść koszt budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, studni wodomierzowej lub pomieszczenia do lokalizacji wodomierza głównego, a także koszt zakupu i instalacji urządzenia pomiarowego;
 6. niezwłocznie zawiadamiać przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o uszkodzeniu i zaborze wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o uszkodzeniu i zaborze plomb;
 7. zawiadamiać przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o planowanych zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci oraz ilość pobieranej wody i odprowadzanych ścieków, a także przeznaczenie wody o ile ma to związek ze zmianą grupy taryfowej;
 8. powstrzymywać się od dokonywania jakichkolwiek czynności mogących mieć wpływ na zmianę stanu technicznego urządzeń i przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, bez uzgodnienia tego z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, w tym nasadzeń drzew i krzewów oraz zabudowy w pasie terenu, w którym zlokalizowane są przyłącza lub sieci (wodociągowe lub kanalizacyjne), przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego;
 9. zawiadamiać przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o posiadanych własnych ujęciach wody, m.in. w celu umożliwienia prawidłowego obliczenia należności z tytułu odprowadzania ścieków;
 10. pokryć koszty wykonanej na zlecenie odbiorcy ekspertyzy wodomierza głównego w przypadku, gdy wykonana ekspertyza potwierdziła jego prawidłowe działanie;
 11. niezwłocznie powiadomić przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o zmianach stanu prawnego posiadanej nieruchomości wraz z powiadomieniem o stanie wodomierza na dzień zmiany stanu prawnego posiadanej nieruchomości,
 12. zamontować, utrzymywać i legalizować, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na własny koszt, wodomierze istniejące na instalacji wewnętrznej oraz wodomierze przeznaczone do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej;
 13. niezwłocznie powiadomić przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o wystąpieniu awarii przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

§6. Odbiorca usług ma prawo do:

 1. odbierania wody o odpowiednim ciśnieniu i jakości;
 2. nieprzerwanego odprowadzania ścieków;
 3. bezpłatnego korzystania z zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw w dostawie wody, wskazanych w Rozdziale 10;
 4. otrzymania corocznej pisemnej informacji o ilości zużytej wody dla potrzeb wyliczenia należności za wywóz odpadów komunalnych;
 5. informacji w zakresie przerwy lub ograniczenia w dostawie wody, wynikającej z planowanych prac konserwacyjno-remontowych;
 6. zgłaszania przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu reklamacji, o których mowa w Rozdziale 11.

Rozdział 4.
Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§7. 1. Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.

2. Podpisanie umowy z odbiorcą usług następuje po złożeniu przez niego wniosku o zawarcie umowy.

3. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym powinien w szczególności zawierać:

 • imię, nazwisko (lub nazwę), numer PESEL lub REGON, numer NIP (o ile wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą) oraz adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy,
 • wskazanie nieruchomości, co do której wnioskodawca chce zawrzeć umowę,
 • oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchomość jest podłączona do sieci wodociągowej przedsiębiorstwa wodociągowo — kanalizacyjnego, czy też posiada własne ujęcie wody,
 • oświadczenie czy nieruchomość jest podłączona do sieci kanalizacyjnej przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjnego, czy też wprowadza ścieki do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków,
 • oświadczenie wnioskodawcy na jakie cele będzie wykorzystywał dostarczaną wodę,
 • oświadczenie wnioskodawcy jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzane przez wnioskodawcę na podstawie zawartej umowy (przemysłowe, bytowe albo komunalne).

4. Tryb zawierania umowy z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym określa §8 niniejszego regulaminu.

5. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia zainteresowanym podmiotom informacje o szczegółowych warunkach zawierania umów w trybie określonym w S 20 regulaminu.

Rozdział 5.
Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami korzystającymi z lokalu w budynku wielolokalowym

§8. 1. Umowa, o której mowa w §7 ust. 3 może być zawarta z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym po złożeniu odpowiedniego wniosku przez zarządcę lub właściciela budynku wielolokalowego.

2. Warunkiem zawarcia umowy z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym jest zawarta wcześniej umowa z zarządcą lub właścicielem budynku wielolokalowego określająca zasady rozliczania różnic pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego, a sumą wskazań wodomierzy lokalowych oraz zasady, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. c niniejszego paragrafu.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera:

 1. ) wykaz osób uprawnionych do zawarcia umowy aktualny na dzień złożenia wniosku, numer i średnicę wodomierza, datę jego legalizacji oraz stan i opis lokalizacji wodomierzy, z których rozliczane będą osoby korzystające z lokali,
 2. )oświadczenia osób korzystających z lokali o poinformowaniu przez zarządcę lub właściciela budynku wielolokalowego o:
  1. )zasadach rozliczania różnic pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego, a sumą wskazań odczytanych wodomierzy lokalowych przy punktach czerpalnych,
  2. )obowiązku dokonywania dodatkowych opłat wynikających z taryf – za dokonywane przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne rozliczenia z wodomierzy lokalowych,
  3. )zasadach wstrzymania dostaw wody do lokali, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, w której brak możliwości wejścia do lokalu w celu odcięcia dostaw wody,
 3. )schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym wraz z zaznaczonymi wszystkimi punktami czerpalnymi.

4. Przed zawarciem umowy, o której mowa w S 8 ust. 1 przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wspólnie z zarządcą lub właścicielem budynku wielolokalowego:

 1. ) dokona kontroli opomiarowania wszystkich lokali zgłoszonych we wniosku, o którym w S 8 ust. 3,
 2. ) uzgodni terminy odczytu wskazań wodomierzy zapewniając jednoczesny odczyt wodomierza głównego i wodomierzy lokalowych.

5. Osoby wymienione we wniosku, o którym mowa w S 8 ust. 3 pkt I dokonywać będą osobiście czynności zawarcia umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków po okazaniu dowodu tożsamości i tytułu prawnego do korzystania z lokalu.

6. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne zawiera umowy z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym, jeżeli wszystkie wodomierze podlegające rozliczeniu posiadają ważną cechę legalizacyjną oraz są oplombowane.

7. O odcięciu dostawy wody do lokalu i rozwiązaniu umowy przedsiębiorstwo wodociągowo -kanalizacyjne niezwłocznie poinformuje zarządcę lub właściciela budynku wielolokalowego.

8. Zawarcie umów z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym nie zwalnia zarządcy lub właściciela budynku wielolokalowego z obowiązku regulowania należności za pobraną wodę i odprowadzone ścieki, wynikających z różnicy pomiędzy wskazaniem z wodomierza głównego, a sumą dokonanych odczytów wodomierzy lokalowych objętych umowami z osobami korzystającymi z lokali.

Rozdział 6.
Sposób rozliczeń, w tym w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§9. 1. Ilość wody dostarczanej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego, zainstalowanego na przyłączu do nieruchomości.

2. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilości bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego, zainstalowanego na koszt odbiorcy usług, w sposób uzgodniony z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym. Za dokonanie odbioru technicznego zainstalowanego wodomierza dodatkowego dla wody bezpowrotnie zużytej, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne będzie pobierać opłaty na podstawie cennika usług.

3. W przypadku zawarcia umów z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych, ilość dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków ustala się tylko na podstawie wskazań wodomierzy lokalowych zainstalowanych w sposób uzgodniony z przedsiębiorstwem wodociągowo -kanalizacyjnym na koszt odbiorcy usług.

4. W przypadku odbiorców usług korzystających z jednego przyłącza wodociągowego przy braku zarządcy nieruchomości, rozliczenia różnicy pomiędzy wskazaniami wodomierzy lokalowych a wodomierzem głównym dokonuje przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w sposób określony w umowie o dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków. W razie zatrzymania wskazań wodomierza lokalowego lub utraty ważności jego cechy legalizacyjnej, właściciel tego wodomierza winien usunąć nieprawidłowości w terminie jednego miesiąca od powiadomienia odbiorcy usług o zaistniałej sytuacji. Po upływie zakreślonego terminu ilość pobranej wody ustalana będzie jako różnica pomiędzy sumą wskazań pozostałych wodomierzy lokalowych a wskazaniami wodomierza głównego.

5. Okresy rozliczeniowe oraz częstotliwość odczytów wodomierzy określa przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne w umowie.

6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego lub braku możliwości odczytu, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem nieprawidłowości działania wodomierza lub ostatniego odczytu wodomierza (w przypadku braku możliwości odczytu), a gdy nie jest to możliwe — na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego.

7. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki w terminie określonym na fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób. Zgłoszenie reklamacji nie wstrzymuje terminu płatności faktury.

Rozdział 7.
Warunki techniczne przyłączania do sieci

§10. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci składa do przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjnego wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci. Procedurę złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, termin w którym przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest wydać warunki do sieci albo uzasadnić odmowę ich wydania, zawartość wniosku, termin ważności wydanych warunków reguluje ustawa. Warunki określają, co najmniej:

 1. ) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci;
 2. ) maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości;
 3. ) maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości, ich rodzaj;
 4. ) okres ważności;
 5. ) załącznik graficzny określający miejsce włączenia do sieci.

Rozdział 8.
Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§11. 1. Dostępność usług wodociągowo – kanalizacyjnych jest uzależniona od:

 1. ) istnienia urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego;
 2. ) możliwości technicznych urządzeń przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wynikających z technologii dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przez co rozumie się faktyczne możliwości pozyskania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wody nadającej się do spożycia przez ludzi (wydajność stacji uzdatniania wody) lub jej dostawy, jak również możliwości odbioru i oczyszczania ścieków (wydajność oczyszczalni);
 3. ) możliwości zachowania minimalnego poziomu świadczonych usług dla wcześniej podłączonych odbiorców;
 4. ) posiadania tytułu prawnego do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne wydaje „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej”, o ile spełnione są przesłanki określone w ust. 1.

§12. Warunkiem przystąpienia do wykonania przyłącza zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.

§13. Jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odmówi przyłączenia nieruchomości do sieci, jest ono obowiązane przesłać podmiotowi ubiegającemu się o przyłączenie do sieci, pisemną odmowę wraz z uzasadnieniem.

Rozdział 9.
Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza

§14. 1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci przed rozpoczęciem budowy i po sporządzeniu dla przyłączy planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub jednostkowej, przedkłada przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu sporządzony plan celem sprawdzenia przez przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne, czy uwzględnia wydane warunki przyłączenia do sieci.

2. Określone w warunkach przyłączenia próby oraz odbiory częściowe i końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron, na podstawie pisemnego zgłoszenia odbiorcy, złożonego w przedsiębiorstwie wodociągowo – kanalizacyjnym z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

Rozdział 10.
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i ścieków wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej


 §15. W przypadku niedotrzymania ciągłości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne oraz odpowiednich parametrów dostarczanej przez nie wody, przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne ma obowiązek:

 1. ) podjąć niezbędne działania celem przywrócenia ciągłości świadczenia usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody,
 2. ) poinformować niezwłocznie odbiorców usług o takich przypadkach, na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, w tym wskazać, o ile to możliwe, planowany termin przywrócenia prawidłowego funkcjonowania sieci i odpowiednich parametrów dostarczanej wody,
 3. ) zapewnienia odbiorcom usług zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw w dostawie wody przekraczających 12 godzin oraz poinformowania odbiorców usług o lokalizacji takich punktów, na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób,
 4. ) poinformować właściwe służby, wskazując przewidywany czas przywrócenia ciągłości świadczonych usług.

§16. 1. O planowanych ograniczeniach w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne informuje odbiorców usług, na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną przerwą w świadczeniu usług.

2. W przypadku awarii lub długotrwałych zakłóceń w dostawie wody lub/i odbiorze ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne niezwłocznie powiadamia o tym fakcie odbiorców usług.

§17. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewłaściwego wykonania usług, chyba że szkoda powstała na skutek okoliczności, za które przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności za:

 1. ) brak możliwości poboru wody z ujęć,
 2. ) konieczność przeprowadzenia niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a także posiadanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
 3. ) uszkodzenie instalacji odbiorcy usług grożącej niebezpieczeństwem,
 4. ) zły stan techniczny instalacji wewnętrznej oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych będących własnością odbiorcy usług.

§18. W przypadku stwierdzenia przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej dostarczania wody o znacznie obniżonej jakości w stosunku do obowiązujących przepisów, odbiorca usług ma prawo, na pisemny wniosek, żądać upustu od przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego.

2. Decyzję o zastosowaniu upustu określa przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, ustalając wysokość upustu za okres od dnia pisemnego zgłoszenia przez odbiorcę usług do czasu spełnienia przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne warunków dostawy wody.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne udzielając upustu bierze pod uwagę przyczynę pogorszenia jakości wody oraz czas jej trwania – w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych, wizję lokalną i konsultacje społeczne.

Rozdział 11.
Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§19. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne zobowiązane jest do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za obsługę odbiorców usług oraz podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci, w tym informowanie o obowiązujących przepisach oraz wynikających z nich prawach i obowiązkach, a także przyjmowania reklamacji, jak również o szczegółowych warunkach zawierania umów i konieczności przedstawiania dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie umowy.

§20. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne udostępnia w siedzibie i na stronie internetowej:

 1. ) dokumenty w aktualnym brzmieniu dotyczące:
  1. taryfy,
  2. niniejszego regulaminu,
 2. ) informacje dotyczące:
  1. szczegółowych warunków zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie umów, w tym wzory wniosków o: wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci, zawarcie umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
  2. procedury reklamacyjnej,
  3. sposobu rozstrzygania, zgodnie z ustawą, spraw spornych w przedmiocie:
   • odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne,
   • odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, lub odmowy przyłączenia do sieci nieruchomości, osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci,
  4. wskazania komórek organizacyjnych upoważnionych do kontaktów z odbiorcami usług i podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci,
  5. danych umożliwiających kontakt.

§21. 1. Odbiorcy usług oraz podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci mają prawo wnoszenia do przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego reklamacji dotyczących świadczonych przez nie usług w tym stanu technicznego urządzeń i przyrządów związanych ze świadczeniem usług.

2. Reklamacje powinny zawierać:

 1. ) imię i nazwisko albo oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację,
 2. )przedmiot reklamacji,
 3. )uzasadnienie,
 4. ) informacje co do możliwości kontaktu z podmiotem zgłaszającym reklamację.

3. Reklamacja dotycząca naruszenia jakości i ciągłości świadczenia usług powinna być dokonana niezwłocznie po wystąpieniu zakłócenia.

4. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego w formie pisemnej (chyba, że podmiot zgłaszający reklamację wskaże inny sposób kontaktu) o sposobie realizacji reklamacji w terminie 30 dni od jej otrzymania lub o przedłużeniu terminu do jej rozpatrzenia, nie dłuższym niż dwa miesiące od daty wpływu reklamacji, wskazując przyczyny przedłużenia terminu.

Rozdział 12.
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe


§22. 1. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Miastem Świdwin, przedsiębiorstwem i Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

2. Ilość pobieranej wody na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru i daty poboru, ustalana jest na zasadach i trybie wskazanym w umowie zawartej z jednostką Straży Pożarnej, a Miastem Świdwin.

3. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda dostarczana jest innym odbiorcom usług, jednostka Straży Pożarnej niezwłocznie przekazuje przedsiębiorstwu informacje o ilości pobranej wody.

4. Za dostawę wody na cele przeciwpożarowe przedsiębiorstwo będzie naliczać opłaty według obowiązującej stawki taryfowej jak dla pozostałych odbiorców.

5. Należnościami za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe przedsiębiorstwo obciąża Miasto Świdwin.

§23. Prawo do pobierania wody na cele przeciwpożarowe z sieci przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjnego posiadają wyłącznie jednostki straży pożarnej.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 19 ust 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków rada na podstawie projektów regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, zawiadamiając o tym przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie złożył projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Miasta Świdwin. Dnia 22 grudnia 202 Ir. rada Miasta Świdwin podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Świdwin w celu przekazania go do Zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

Wody Polskie zaopiniowały projekt regulaminu z uwagami, które zostały uwzględnione w treści przedmiotowego regulaminu.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Pliki do pobrania